Ett medborgarråd utvärderar folkomröstningsfrågan i Korsholm

SV | FI 

AKTUELLT | 4 JANUARI 2019

I Korsholm prövar man på en helt ny form av medborgarpåverkan i Finland: ett medborgarråd som utvärderar folkomröstningsalternativen. I början av januari får 1 400 slumpmässigt utvalda korsholmare en inbjudan till rådet. Bland de som anmäler sig frivilliga väljs 24 deltagare ut så att de avspeglar Korsholms befolkning enligt språk, bostadsort och åsikt om kommunsammanslagningen. Rådet ger ett kompakt utlåtande om de viktigaste observationerna och åsikterna om kommunsammanslagningen. Utlåtandet delas ut till alla röstberättigade korsholmare innan folkomröstningen.

I februari kommer man att pröva på ett medborgarråd i Korsholm före den rådgivande folkomröstningen om kommunsammanslagningen med Vasa. Medborgarrådet genomförs av forskare vid Åbo Akademi och Åbo universitet och är en del av PALO-forskningsprojekt där man utvecklar olika metoder för direkt medborgardeltagande med syftet att förbättra den finländska demokratin.

Korsholms medborgarråd är det första i sitt slag i Finland och använder ett utvärderingssystem för medborgarinitiativ som används i Oregon i USA.

– I Oregon har medborgarråd använts ända sedan 2010 för att utvärdera medborgarinitiativ innan man organiserat folkomröstningar om dem. Medborgarrådets utlåtande delas ut till alla väljare så att de kan utnyttja informationen i det då de fattar sitt röstningsbeslut. Undersökningarna visar att en stor del av väljarna har läst utlåtandena och upplevt dem vara nyttiga. Korsholms folkomröstning gäller en mångfacetterad fråga med långtgående verkningar och därför är det särskilt viktigt att hjälpa väljarna att fatta övervägda beslut, berättar Maija Setälä, professor i statskunskap vid Åbo universitet.

 

Inbjudan i januari, medborgarråd i februari  

Under de närmaste dagarna kommer 1 400 av de röstberättigade i Korsholms kommun att få en inbjudan. De inbjudna väljs slumpmässigt så alla invånare i Korsholm har en lika stor sannolikhet att bli kallade.

– Vi hoppas att så många som möjligt som får inbjudan anmäler sig som frivilliga till rådet. På så vis kan vi säkerställa att sammansättningen blir mångsidig och på bästa möjliga sätt speglar Korsholms invånare vad gäller språk, bostadsort och åsikt om kommunsammanslagningen. Därför frågar vi om olika bakgrundsuppgifter i samband med anmälan. Alla svar behandlas konfidentiellt och används endast för forskningssyften, berättar Setälä.

Bland de intresserade väljs 24 deltagare till rådet. Rådet genomförs på två språk och sammanträder i Korsholm den 9–10 och den 16–17 februari.

 

Övervägd information till alla röstberättigade korsholmare     

I Korsholms medborgarråd utvärderar kommuninvånare med olika bakgrunder och åsikter kommunsammanslagningen under handledning. Medborgarrådet kommer att höra experter och talespersoner som presenterar sina åsikter för och emot kommunsammanslagningen.

Rådets uppgift är att utarbeta ett utlåtande på en sida om de viktigaste observationerna och ståndpunkterna när det gäller kommunsammanslagningen. Utlåtandet skickas ut till alla röstberättigade korsholmare innan folkomröstningen. Utlåtandet innehåller uppgifter som rådets medlemmar, dvs. kommuninvånarna, bedömt vara pålitliga och viktiga som stöd för alla korsholmares röstningsbeslut.

– Den metod vi använder garanterar att vanliga kommuninvånare får sina röster hörda och att kommunsammanslagningsfrågan utvärderas mångsidigt från olika synvinklar. Även om vi forskare är med och genomför rådet tillhör processen framför allt korsholmarna själva. Rådet fungerar på sätt och vis som alla väljares ögon och öron, konstaterar Setälä.

 

Medborgarrådet sammanträder i Korsholm 9–10 och 16–17 februari 2019. Allmänheten har möjlighet att följa rådets arbete under vissa tidpunkter som meddelas senare (schemat och adressuppgifterna publiceras i början av februari på följande sida: https://paloresearch.fi/medborgarrad).

Korsholms medborgarråd är ett experiment som genomförs självständigt av forskare inom projektet Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (Participation in Long-Term Decision-Making – PALO) vid Åbo universitet och Åbo Akademi. Medborgarrådet förverkligas med hjälp av offentlig finansiering av Finlands Akademis Råd för strategisk forskning.


Mer information:
https://paloresearch.fi/medborgarrad

 

Video: Överlagda beslut – Vad är ett deliberativt medborgarsamtal?