Kansalaiskeskustelu Satakunnan tulevaisuudesta vuonna 2050

Miten koronavirus vaikuttaa kansalaiskeskusteluun?

Koronavirusepidemian vuoksi Satakunnan kansalaiskeskustelu siirtyy syksyyn ja järjestetään verkossa 19.-20.9.2020. Satakunnan maakuntasuunnitelman laatiminen jatkuu koko vuoden, joten kansalaiskeskusteluun osallistumalla voi vaikuttaa suunnitelman sisältöön myös syksyllä.  Kaikille kansalaiskeskusteluun ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja syksyn keskustelusta mahdollisimman pian.

Aiemmat ilmoittautumiset ovat automaattisesti voimassa myös syksyn keskustelun osalta. Kaikki kutsun saaneet voivat edelleen vastata kyselyyn ja ilmoittautua vapaaehtoisiksi kansalaiskeskusteluun 31.5.2020 mennessä. Kiitämme kaikkia tähän mennessä kansalaiskeskusteluun ja maakuntasuunnitelmaan liittyvään kyselyyn vastanneita.

Tarvittaessa lisätietoja antaa projektitutkija Mikko Leino, molein@utu.fi.

Mistä on kyse?

Satakuntaliitto on valmistelemassa uutta ”Satakunta 2050” -maakuntasuunnitelmaa, jonka maakuntavaltuusto käsittelee keväällä 2021. Maakuntasuunnitelma on satakuntalaisten yhteinen näkemys maakunnan pitkän aikavälin toivotusta kehityssuunnasta. Maakuntasuunnitelman avulla kunnat, aluehallinnon viranomaiset, yritykset, laitokset ja järjestöt sekä Satakunnan asukkaat voivat sitoutua ja osallistua yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteuttamiseen ja päämäärien saavuttamiseen. Jotta kansalaisten kokemukset, mielipiteet ja tavoitteet voitaisiin mahdollisimman hyvin ottaa huomioon maakuntasuunnitelman laatimisessa, aiheesta järjestetään kansalaiskeskustelu.

Kansalaiskeskustelussa taustoiltaan ja mielipiteitään erilaiset ihmiset kokoontuvat yhteen vaihtamaan kokemuksia ja näkemyksiä annetusta aiheesta. Lisäksi kansalaiset saavat faktatietoa politiikkakysymyksistä sekä saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Siten heillä on mahdollisuus pohtia kysymystä eri näkökulmista. Tarkoituksena ei siis ole väitellä, vaan kuulla mahdollisimman monia kantoja aiheesta sekä puntaroida aiheeseen liittyvää tietoa huolellisesti ja tasapuolisesti. Satakunnan kansalaiskeskustelussa keskustellaan ohjatusti pienryhmissä Satakunnan tulevaisuuskuvista sekä pohditaan toimenpiteitä ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Milloin ja missä kansalaiskeskustelu järjestetään?

Koronavirus-epidemian vuoksi kansalaiskeskustelu on siirretty järjestettäväksi syksyllä 2020. Keskustelu järjestetään Porissa.

Ketkä kansalaiskeskustelun järjestävät?

Kansalaiskeskustelun järjestää Turun yliopiston koordinoima PALO-tutkimushanke yhdessä Satakuntaliiton kanssa. PALO-hankkeessa tutkitaan demokraattista päätöksentekoa ja osallistumista, ja hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Satakuntaliitto on maakunnan kuntien muodostama kuntayhtymä, joka toimii aluekehitysviranomaisena ja vastaa Satakunnan yleisestä kehittämisestä sekä alueen maakuntakaavoituksesta.

Kuka voi osallistua kansalaiskeskusteluun?

Kansalaiskeskusteluun kutsutut satakuntalaiset ovat valikoituneet Digi- ja väestötietoviraston satunnaisotoksen perusteella. Siten jokaisella maakunnan 15-80 -vuotiaalla asukkaalla on yhtäläinen mahdollisuus tulla kutsutuksi keskusteluun. Kaikki kutsun ja sen mukana lähetetyn kyselylomakkeen saaneet voivat ilmoittautua vapaaehtoiseksi keskusteluun täyttämällä ja palauttamalla kyselyn 31.5.2020 mennessä joko verkossa tai postitse erillisessä palautuskuoressa. Vapaaehtoisuutensa ilmaisseiden joukosta valitaan 120 osallistujaa siten, että osallistujajoukko on monimuotoinen iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen. Valituille ilmoitetaan keskusteluun osallistumisesta maaliskuun lopulla.

Saako keskusteluun osallistumisesta palkkion?

Jokaiselle kansalaiskeskusteluun osallistuvalle maksetaan 75 euron palkkio (veronalaista tuloa). Lisäksi osallistujille tarjotaan lounas ja heidän matkakulunsa korvataan. Tiedotamme käytännön järjestelyistä lisää osallistumisensa varmistaneille ennen kansalaiskeskustelua.

Käsitelläänkö vastaukset varmasti luottamuksellisesti?

Kaikki saadut kyselyvastaukset anonymisoidaan, jolloin yksittäistä vastausta ei voi liittää tiettyyn henkilöön. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että jokaiselle kyselylomakkeelle annetaan oma tunnistenumero, jota käytetään, jotta saman vastaajan eri vastaukset voidaan yhdistää toisiinsa. Kun kaikki kyselyt on tehty ja vastaukset on kerätty, tiedot siitä, mikä tunnistenumero kuuluu kellekin vastaajalle, hävitetään. Kaikki kyselytutkimuslomakkeet käsitellään luottamuksellisesti, niitä käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin eikä niitä luovuteta eteenpäin. Kenenkään tutkimukseen osallistuneen nimeä tai muita tietoja ei anneta julkisuuteen.

Tutkimuksen tietosuojaseloste

Poimistoja mediasta: