Oppaat ja politiikkasuositukset

SUOMALAISEN DEMOKRATIAN KIPUKOHDAT JA NIIDEN RATKAISUMAHDOLLISUUDET

Suomalaista demokratiaa haastavat osallistumisen kuilut, polarisaatio ja päätöksenteon lyhytjänteisyys. Ratkaisuna näihin haasteisiin tarvitaan edustuksellista demokratiaa täydentäviä osallistumismuotoja, kuten osallistuvaa budjetointia, puntaroivia kansalaisraateja ja yhteistoiminnallisia menetelmiä.

Lue strategisen tukimuksen CITIZEN-hankkeiden yhteinen politiikkasuositus 9/2021 tästä.

 

TULEVAISUUTEEN KATSOVA PÄÄTÖKSENTEKO SUOMESSA: ONGELMAT, ONNISTUMISET JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Suomalaisen päätöksenteon pitkäjänteisyyttä voitaisiin parantaa kehittämällä päätöksenteon tietoperustaisuutta ja ennakoivaa asennetta, sekä purkamalla poliittisia ja hallinnollisia raja-aitoja.  Lisäksi pitkäjänteisyyttä voitaisiin parantaa vahvistamalla poliittisen ohjauksen roolia valmistelussa niin, että kaikki eduskuntapuolueet osallistetaan hallituskaudet ylittävään toimintaan. Lisäksi kansalaisten osallisuuden tunnetta voitaisiin vahvistaa luomalla parlamentaarisen väylän oheen kansalaiset suoremmin osallistavia instituutioita kuten kansalaisraateja, jotka puntaroisivat samoja asiakysymyksiä kuin parlamentaariset työryhmätkin.

Lue PALO-hankkeen politiikkasuositus 1/2020 tästä.

 

MONIÄÄNISTÄ JA PERUSTELTUA PÄÄTÖKSENTEKOA – PUNTAROIVAT KANSALAISKESKUSTELUT POLIITTISTEN KIISTAKYSYMYSTEN RATKAISUSSA

Voisivatko puntaroivat kansalaiskeskustelun menetelmät olla ratkaisuna demokratian haasteisiin? Tiiviissä oppaassa kerrotaan, mitä puntaroivan kansalaiskeskustelun menetelmät ovat ja käydään läpi seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon kansalaiskeskustelua järjestettäessä. Lisäksi oppaassa annetaan joitakin esimerkkejä onnistuneista kansalaiskeskustelujen toteutuksista.

Lue PALO-hankkeen laatima opas tästä.

Opas saatavilla myös paremmin saavutettavassa muodossa.

 

PANDEMIAN JÄLKIHOIDON TULEE OLLA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISTA

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian jälkihoito tulee vaatimaan kauaskantoisia päätöksiä, jotka vaikuttavat talouteen ja laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hallitusohjelmassa on jo tunnistettu keskeisiä kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita, joista tulee pitää kiinni. Suuntaamalla pandemian jälkihoito oikein voidaan varmistaa nopea palautuminen kriisistä, edistää oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää kehitystä, ratkaista edessä olevia ongelmia ja parantaa edellytyksiä vastata myös tulevaisuudessa esiin nouseviin ääritilanteisiin.

Politiikkasuosituksen allekirjoittaneet strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajat, hankkeet ja tutkijat haluavat nostaa esille tavoitteita, joista tulisi pitää kiinni kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi ja joiden saavuttamiseen tutkimuksella on tarjota ratkaisuja.

Lue strategisen tukimuksen yhteinen politiikkasuositus (2020) täällä.

 

AKTIIVINEN KANSALAISOSALLISTUMINEN VOI PARANTAA PÄÄTÖKSENTEON LAATUA

Päätöksentekoon kytkettynä kansalaisosallistuminen auttaa päättäjiä tekemään harkittuja ja eri näkökulmat monipuolisesti huomioonottavia päätöksiä. Kansalaisilla on usein päättäjiä paremmat tiedot heidän arkeaan läheisesti koskettavista asioista. Huomioimalla ne jo valmisteluvaiheessa voidaan parantaa päätösten laatua.

Lue PALO-hankkeen politiikkasuositus (1/2019) tästä.

 

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN RATKAISUKORTIT

Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon vuonna 2019. Kortit tarjoavat tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja auttavat löytämään asiantuntijoita, joilla on uusin tutkimustieto ja siihen perustuvia politiikkasuosituksia yhteiskuntamme ajankohtaisiin kysymyksiin. Katso kaikki ratkaisukortit täältä.

PALOn ratkaisut: