Oppaat ja politiikkasuositukset

TULEVAISUUTEEN KATSOVA PÄÄTÖKSENTEKO SUOMESSA: ONGELMAT, ONNISTUMISET JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Suomalaisen päätöksenteon pitkäjänteisyyttä voitaisiin parantaa kehittämällä päätöksenteon tietoperustaisuutta ja ennakoivaa asennetta, sekä purkamalla poliittisia ja hallinnollisia raja-aitoja.  Lisäksi pitkäjänteisyyttä voitaisiin parantaa vahvistamalla poliittisen ohjauksen roolia valmistelussa niin, että kaikki eduskuntapuolueet osallistetaan hallituskaudet ylittävään toimintaan. Lisäksi kansalaisten osallisuuden tunnetta voitaisiin vahvistaa luomalla parlamentaarisen väylän oheen kansalaiset suoremmin osallistavia instituutioita kuten kansalaisraateja, jotka puntaroisivat samoja asiakysymyksiä kuin parlamentaariset työryhmätkin.

Lue politiikkasuositus tästä.

 

MONIÄÄNISTÄ JA PERUSTELTUA PÄÄTÖKSENTEKOA – PUNTAROIVAT KANSALAISKESKUSTELUT POLIITTISTEN KIISTAKYSYMYSTEN RATKAISUSSA

Voisivatko puntaroivat kansalaiskeskustelun menetelmät olla ratkaisuna demokratian haasteisiin? Tiiviissä oppaassa kerrotaan, mitä puntaroivan kansalaiskeskustelun menetelmät ovat ja käydään läpi seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon kansalaiskeskustelua järjestettäessä. Lisäksi oppaassa annetaan joitakin esimerkkejä onnistuneista kansalaiskeskustelujen toteutuksista.

Lue opas tästä

Opas saatavilla myös paremmin saavutettavassa muodossa

 

AKTIIVINEN KANSALAISOSALLISTUMINEN VOI PARANTAA PÄÄTÖKSENTEON LAATUA

Päätöksentekoon kytkettynä kansalaisosallistuminen auttaa päättäjiä tekemään harkittuja ja eri näkökulmat monipuolisesti huomioonottavia päätöksiä. Kansalaisilla on usein päättäjiä paremmat tiedot heidän arkeaan läheisesti koskettavista asioista. Huomioimalla ne jo valmisteluvaiheessa voidaan parantaa päätösten laatua.

Lue koko Policy Brief:

PALO Policy Brief 1/2019

 

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN RATKAISUKORTIT

Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon vuonna 2019. Kortit tarjoavat tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja auttavat löytämään asiantuntijoita, joilla on uusin tutkimustieto ja siihen perustuvia politiikkasuosituksia yhteiskuntamme ajankohtaisiin kysymyksiin. Katso kaikki ratkaisukortit täältä.

PALOn ratkaisut: