Medborgarråd i Korsholm

 SV | FI

Medborgarrådets utlåtande

Medborgarråd som röstarnas hjälp

I samband med folkomröstningar kan medborgarna uppleva att det är svårt att hitta pålitlig eller opartisk information om röstningsfrågorna.

Forskning har visat att ett medborgarråd som utvärderar folkomröstningsalternativen erbjuder en eventuell lösning till utmaningarna med informationsmiljön i samband med folkomröstningar.

I medborgarrådet diskuterar vanliga medborgare frågan som folkomröstningen berör. Deltagarna väljs slumpmässigt. Rådet hör experter och förespråkare för olika ståndpunkter, och olika slags material delas också ut som diskussionsunderlag för deltagarna. Medborgarrådet utarbetar sedan ett utlåtande som innehåller centrala fakta kring frågan och de starkaste motiveringarna för och emot.

Utlåtandet delas ut till alla röstberättigade invånare innan folkomröstningen. På så sätt kan väljarna dra nytta av rådets överläggning i sitt eget röstningsbeslut.

På vissa ställen är denna typ av medborgarråd en del av det demokratiska beslutsfattandet. I delstaten Oregon i USA har man sedan 2010 använt ett utvärderingssystem för medborgarinitiativ där ett medborgarråd utvärderar initiativen innan folkomröstningen. Forskning kring praxisen i Oregon har visat att medborgarråd ger väljarna färdigheter att utvidga sitt kunskapsunderlag och överväga sina politiska åsikter.

Ytterligare information om utvärderingssystemet för medborgarinitiativ finns här.

Se videon nedan för mer information om deliberativa medborgarråd.

 

 

Medborgarråd i Korsholm

I februari 2019 prövade forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi på att ordna ett medborgarråd i Korsholm före den rådgivande folkomröstningen om kommunfusionen. I rådet följde man ett utvärderingssystem för medborgarinitiativ som utvecklats i Oregon.

En inbjudan till medborgarrådet i Korsholm skickades i januari ut till 1 400 röstberättigade korsholmare som valts ut slumpmässigt genom Befolkningsregistercentralens urvalsförfarande. Av dessa ansökte 73 personer om att få delta i rådet (cirka 5 % av de inbjudna). Av dem valdes 24 personer med i rådet så att sammansättningen på bästa möjliga sätt skulle motsvara Korsholms befolkning i miniatyr vad gäller språk, ålder, kön, boendeort och ståndpunkt i kommunfusionsfrågan. En del av de som valts till rådet svarade inte på inbjudan och en del kunde inte delta till exempel på grund av tidtabellen. I stället för dem valdes så likadana personer som möjligt. Valet av medlemmar utfördes i flera skeden, och till slut fastställdes antalet medlemmar i medborgarrådet till 21 personer.


Medborgarrådets gång

Medborgarrådet i Korsholm ordnades den 9–10 och den 16–17 februari i fullmäktigesalen i Korsholms ämbetshus. Rådet var tvåspråkigt och fungerade på svenska och finska. Medborgarrådet hade som uppgift att utarbeta ett utlåtande om de mest centrala fakta kring kommunfusionen och de viktigaste motiveringarna för och emot fusionen.

Under det första veckoslutet då rådet samlades skaffade medlemmarna information om kommunfusionen. Rådet hörde fyra politiker och sex experter. Dessutom utdelades olika material till deltagarna som underlag för diskussionerna. Därefter utvärderade rådet informationen utgående från om argumenten innehöll relevant information till röstarna och om argumenten var pålitliga. Under det andra veckoslutet utvecklade och kompletterade rådet argumenten och framförde idéer till nya argument. Utgående från detta skapade rådet ett utlåtande.

Utlåtandet har skrivits på svenska och finska och det tar inte ställning till hur man borde rösta i folkomröstningen, utan avsikten är att hjälpa röstarna att fatta övervägda röstningsbeslut i den komplicerade kommunfusionsfrågan som har långtgående effekter.

Medborgarrådets utlåtande skickades per post till alla röstberättigade korsholmare 21.2.2019.  Utlåtandet är också tillgängligt här.

Rådets tidtabell inklusive information om de hörda experterna och politikerna hittar du här. Allmänheten och medierna hade möjlighet att följa med då rådet hörde experterna den 10 februari. Medierna kunde även följa med politikernas preliminära anföranden samt fråge- och svarssessionen den 9–10 februari. Övriga delar av medborgarrådet (såsom diskussionerna och arbetet i smågrupper) var inte öppna för allmänheten eller medierna.

För media

 

Arrangörerna av rådet

Korsholms medborgarråd ordnades av forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi som en del av forskningsprojektet Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (Participation in Long-Term Decision-Making – PALO). Medborgarrådet förverkligades med hjälp av offentlig finansiering från Finlands Akademis Råd för strategisk forskning (beslut nr 312671). Korsholms kommun och Vasa stad deltog inte i förverkligandet av medborgarrådet.

 

Mer information:

Professor Maija Setälä, Åbo universitet, maija.setala(at)utu.fi

Q&A till de som fått inbjudningsbrevet (uppdaterad 23.1.2019).

 

Läs mer:

Kansalaisraati lisää osallistumisen keinoja ( Chydenius 30.5.2019).
”Once in a lifetime” – osallistujien kokemuksia Mustasaaren kansalaisraadista (Åbo Universitet, aktuellt 15.3.2019)
Maija Setälä: Citizens’ Initiative Review and Finnish local politics (Rådet för strategisk forskning – RSF blogg 15.3.2019)
Inför folkomröstningen i Korsholm: Statistiken talar för jämnt resultat (Vasabladet 15.3.2019, tilaajalle)
Citizens’ Initiative Review amidst linguistic division and issue polarization: The case of Korsholm (paloresearch.fi blogg 12.3.2019)
Medborgarrådet i Korshom är klara med sitt arbete (Yle Vega Österbotten 26.2.2019).
Medborgarrådet: 21 slumpmässigt valda korsholmare bakom utlåtandet (Yle Nyheter TV-nytt 25.2.2019 19:07-20:36).
Aktuellt 17: ett unikt medborgarråd har fått säga sitt i fusionsfrågan. (Yle Vega Österbotten 25.2.2019, 14:29–21:09).
Storleken på staden har betydelse men samtidigt fungerar kommunen bra nu – Korsholms medborgarråd gav sitt utlåtande (Svenska Yle 25.2.2019).
Här är medborgarrådets utlåtande om fusionsavtalet (Vasabladet 25.2.2019, för prenumeranter)
Rådet har sagt sitt – nu får Korsholmarna utlåtandet hemskickat (Vasabladet 25.2.2019, för prenumeranter)
”Ihmisiä on hyvin helppo pelotella muutostilanteessa” – Mustasaaren kansalaisraati julkisti oman yhteenvetonsa kuntaliitosasiasta äänestäjien käyttöön (Pohjalainen 25.2.2019, för prenumeranter)
Mustasaaren kansalaisraati: Liitoksena plussana suurempi koko, miinuksena epävarmuus ruotsin kielen asemasta ja lähidemokratiasta (Kuntalehti 25.2.2019).
Mustasaaren kansalaisraati julkisti julkilausumansa: Näillä kuudella väitteellä kannatetaan ja vastustetaan kuntaliitosta (Pohjalainen 25.2.2019)
Medborgarrådets arbete i Korsholm färdigt – utlåtandet har skickats per post till alla röstberättigade korsholmare (Åbo Universitet, pressmeddelande 25.2.2019)
Många korsholmare har fått en enkät om fusionen – det handlar om forskning (Vasabladet 20.2.2019, för prenumeranter)
Uusi vaikuttamisen tapa testissä Mustasaaressa – kansalaisraati arvioi kuntaliitoksen hyviä ja huonoja puolia (Kuntalehti 19.2.2019).
Medborgarrådet har jobbat färdigt – ger utlåtande om en vecka (Vasabladet 18.2.2019, för prenumeranter)
Medborgarrådet i Korsholm: Medlemmars bindningar väcker diskussion (Vasabladet 12.2.2019, för prenumeranter)
Språk, ekonomi och demokrati – Korsholms medborgarråd tentade politiker och experter om fusion med Vasa (Svenska Yle 10.2.2019).
Experter svarade på medborgarrådets frågor om fusionavtalet mellan Vasa och Korsholm (Vasabladet 10.2.2019, för prenumeranter)
Politikerna fick svara på medborgarnas frågor (Vasabladet 10.2.2019, för prenumeranter)
Mustasaaren kansalaisraati grillasi poliitikkoja: Mihin perustuu väite, että Vaasasta ei saa palvelua ruotsin kielellä? (Pohjalainen 10.2.2019, för prenumeranter)
Politikerna lade korten på bordet om fusionsavtalet mellan Vasa och Korsholm (Vasabladet 9.2.2019, för prenumeranter)
Korsholmarna får vägledning inför folkomröstningen: Medborgarråd ger utlåtande om fusionsförslaget (Vasabladet 8.2.2019, för prenumeranter).
Mustasaaren kansalaisraati koottu ja aloittaa työnsä (Yle 8.2.2019).
Mustasaaren kansalaisraati aloittaa urakkansa: suomenkielisten määrä raadissa on yllätys (Pohjalainen 4.2.2019, för prenumeranter).
Stort intresse för medborgarpåverkan i Korsholm – Professor: ”En unik möjlighet (Vasabladet, för prenumeranter 4.2.2019)
Turun yliopisto ja Åbo Akademi kokeilevat uudenlaista kansalaisdemokratian muotoa – malli otettu Yhdysvalloista (Turun Sanomat 4.2.2019)
En ny form av medborgarpåverkan prövas i samband med den kommunala folkomröstningen i Korsholm (Åbo Universitet, pressmeddelande 4.2.2019)
Q&A till de som fått medborgarrådets inbjudningsbrevet (Paloresearch.fi, uppdaterad 23.1.2019).

Korsholmarna ska få argument för och emot fusion hem på posten – oklart om det kan tina upp klimatet (Svenska Yle 17.1.2019).
Toisena Euroopassa: Mustasaarelaiset ovat saaneet kutsun kansanäänestyksen vaihtoehtoja arvioivaan kansalaisraatiin (Pohjalainen 10.1.2019, för prenumeranter)
Mustasaaressa kootaan kansalaisraati punnitsemaan Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosta (Yle 4.1.2019)
Ett medborgarråd utvärderar folkomröstningsfrågan i Korsholm (Paloresearch.fi, aktuellt 4.1.2019)
Forskare välkomnar rådgivande folkomröstning: ”Tvingar politiker att reagera på resultatet (Vasabladet 27.12.2018, för prenumeranter)
Kansalaisraadeista apua kansanäänestysten ongelmiin (Turun Sanomat 26.6.2018)
PALO Perspectives: Överlagda beslut – Vad är ett deliberativt medborgarsamtal?  (video)