Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (PALO)

Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (Participation in Long-term Decision-Making, PALO) är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som analyserar konkreta problem med att fatta långsiktiga beslut. Projektets syfte är att stärka demokratin genom att utveckla bättre metoder för medborgardeltagande och samhälleligt beslutsfattande. Genom att förnya politikens praxis kan långsiktiga konsekvenser och kommande generationer bättre tas i beaktande, vilket gör besluten mer varaktiga och mer rättvisa.

PALO-konsortiet består av fyra organisationer: Åbo universitet, Naturresursinstitutet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Den mångvetenskapliga  forskningsgruppen består av statsvetare, miljöforskare, psykologer, beteendeekonomer och filosofer.

PALO arbetar i nära samarbete med kunskapsanvändarna, såsom justitieministeriet, enheten för politikanalys vid Statsrådets kansli, Egentliga Finlands förbund och Finlands Kommunförbund. Projektet kommer att involvera nya samarbetspartner under hela verksamhetsperioden (2017-2022).

Det fyraåriga projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi. RSF  finansierar långsiktig och programbaserad forskning, vars syfte är att ta fram konkreta lösningar på de stora utmaningar som det finländska samhället står inför idag.

För mer information om projektet, vänligen kontakta Maija Setälä, maija.setala(at)utu.fi.

Gilla oss på Facebook !
Följ @PALOresearch på Twitter!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev (på finska) här.

Evenemang

Information om evenemang och händelser (på finska).

Publikationer

Information om publikationer (på finska).

 

PALO Forskning

PALO adresserar de problem som uppstår på grund av kortsiktighet i samhälleligt beslutsfattande och förvaltning. Även om det finns mycket information om de långsiktiga konsekvenserna av ett beslut, har denna information haft relativt lite inflytande på beslutsfattandet. Till exempel, bidrar mandatperioderna i vår representativa demokrati till att politikernas tidsspann blir kortare. Vårt mål är att utveckla och utvärdera olika lösningar på problemen med kortsiktighet i beslutsfattandet och särskilt sådana lösningar som inbegriper demokratisk deliberation.

PALO analyserar konkreta problem som uppstår när långsiktiga beslut skall fattas. Detta görs till exempel genom att använda olika experimentella metoder. PALO utgår från den senaste forskningen för att kunna utveckla bättre metoder för samhälleligt beslutsfattande och förvaltning. Projektet har även som målsättning att utveckla nya former av medborgardeltagande i lokal och regional förvaltning och i markanvändningsplanering. Projektet består av fem delprojekt (work packages, WPs):

 

WP1 Grunderna för långsiktigt beslutsfattande

WP1 fokuserar på grunderna och utgångspunkterna för långsiktigt beslutsfattande genom att använda filosofisk analys och experimentella metoder. Vi analyserar den normativa frågan om varför långsiktiga intressen borde tas i beaktande i samhälleligt beslutsfattande. Genom att använda experimentella metoder, analyserar vi vilken roll olika gruppfaktorer och deliberation har i långsiktigt beslutsfattande samt hur deliberation kan inverka på beslut gällande fördelning av allmännyttiga resurser.

WP ledare: Kaisa Herne, Tammerfors universitet, kaisa.herne(at)tuni.fi

 

WP2 Aktuella problem gällande långsiktigt beslutsfattande i politiska processer

WP2 utforskar hur långsiktiga intressen tas i beaktande i aktuella politiska processer i Finland. För detta ändamål, genomför vi intervjuer och enkätundersökningar riktade till politiker och tjänstemän på olika förvaltningsnivåer. Därutöver analyserar vi hur partistrukturer och mönster för beslutsfattande påverkar kommunernas skuldökning, och använder scenario-tekniker för att undersöka effekterna av olika metoder för beslutsfattande på politikernas tidsspann.

WP ledare: Lauri Rapeli, Åbo Akademi,  lauri.rapeli(at)abo.fi

 

WP3 Aktiverande av medborgare i långsiktigt beslutsfattande

WP3 ställer frågan hur demokratiska och deltagande institutioner kunde utvecklas för att bättre kunna ta långsiktiga intressen i beaktande. Vi är särskilt intresserade av demokratiska innovationer, till exempel medborgarinitiativ, och deliberativa medborgarforum, till exempel deliberativa mini-demos. Vårt mål är att utveckla olika design där deliberativa mini-demos kan inkluderas i beslutsfattandeprocesser i direkt och representativ demokrati.

WP ledare: Maija Setälä, Åbo universitet, maija.setala(at)utu.fi

 

WP4 Verktyg för långsiktig miljöförvaltning

WP4 undersöker hur medborgare och intressenter bättre kunde inkluderas i miljöförvaltning för att säkra ett långsiktigt engagemang. Tillsammans med regionala myndigheter och andra intressenter, strävar vi efter att tillsammans utveckla och testa deliberativa verktyg för att engagera intressenter i beslutsfattandet gällande markanvändningsfrågor.

WP ledare: Juha Hiedanpää, Naturresursinstitutet Finland, juha.hiedanpaa(at)luke.fi

 

WP5 Interaktion | WP ledare: Henri Vogt, Åbo universitet

WP5 fokuserar på interaktion med och mellan olika intressenter och med samhället i stort. PALO projektet har ett nära samarbete med såväl aktörer inom politik och förvaltning som civilsamhället. Ambitionen är att förbättra demokratins kvalitet i Finland och på andra håll.

WP ledare: Henri Vogt, Åbo universitet, henri.vogt(at)utu.fi.