Kokeilut

Hankkeessa toteutettiin useita puntaroivia kansalaiskeskusteluja. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin vuorovaikutteisia suunnittelukäytäntöjä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelussa.

 

Mustasaaren kansalaisraati

Mustasaaren kansalaisraati tuotti äänestäjille tietoa aikajänteeltään kauaskantoisesta kuntaliitoskysymyksestä ennen kunnallista kansanäänestystä. Raati lisäsi äänestäjien tietotasoa, vahvisti tunnetta kyvystä tehdä harkittu äänestyspäätös sekä auttoi pohtimaan kuntaliitoskysymystä eri näkökulmista. Kansalaisraatia pidettiin puolueettomana ja luotettuna tiedonlähteenä polarisoituneessa keskusteluympäristössä.

Lue lisää Mustasaaren kansalaisraadista

 

Satakunnan kansalaiskeskustelu

Satakunnan kansalaiskeskustelussa asukkaat pääsivät vaikuttamaan maakunnan tulevaisuuden kehittämiseen. Pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmaa koskeva keskustelu lisäsi osallistujien halukkuutta kehittää maakuntaa tulevien sukupolvien näkökulmasta. Keskustelun seurauksena osallistujat alkoivat entistä useammin priorisoida koulutusta maakunnan kehittämistavoitteena. Lisäksi tulevaisuutta koskeva toiveikkuus ja myötätuntoisuus lisääntyivät.

Lue lisää Satakunnan kansalaiskeskustelusta

 

Ilmastotoimia arvioiva kansalaisraati

Ilmastotoimia arvioiva kansalaisraati tuotti päättäjille näkemyksiä vuoteen 2035 ulottuvan Suomen ilmastosuunnitelman toimista. Raati osoitti, että keskustelu mahdollisti harkitun kansalaismielipiteen muodostamisen ilmastotoimien oikeudenmukaisuudesta. Osallistujat olivat tyytyväisiä raatiin ja toivoivat vastaavanlaisten osallistumismuotojen käyttöä ilmastopolitiikassa jatkossa. Raatilaiset olivat kuitenkin epävarmoja raadin vaikutuksista päätöksentekoon.

Lue lisää Ilmastotoimia arvioivasta kansalaisraadista


Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelu

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelussa kokeiltiin valmistelijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä uusia vuorovaikutteisia osallistumismuotoja. Osana kaavan valmistelua järjestettiin luonnonvarafoorumeita, jotka täydensivät kaavoitusprosessin lain edellyttämää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Kokeilusta saatiin myönteisiä kokemuksia vuorovaikutukseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun perustuvasta suunnittelutavasta.

Lue lisää vaihemaakuntakaavan valmistelusta