Vaikuttavuuskertomukset

Mihin PALO-hanke pyrkii vaikuttamaan ja millaisia vaikutuksia työllä on ollut? Tästä kerromme kolmessa vaikuttavuuskertomuksessa.

Huomisen huomaavaa demokratiaa – Tulevaisuustietoisuuden ja pitkäjänteisyyden lisääminen päätöksenteossa

PALOn yhtenä tavoitteena on tuottaa uutta tietoa pitkäjänteisen politiikan nykytilasta osaksi hallinnon ja poliittisen päätöksenteon prosesseja. Lisäksi kehitetään ratkaisuja ja annetaan suosituksia siihen, miten lyhytjänteisyyttä voitaisiin vähentää instituutioita ja käytäntöjä kehittämällä. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti demokraattisen deliberaation eli puntaroivan kansalaiskeskustelun potentiaalia pidentää julkisen hallinnon ja poliittisen päätösten aikajännettä.  Lue vaikuttavuuskertomus tästä.

Puntaroivaa kansalaisosallistumista – Parempia menettelytapoja kansalaisten aktivoimiseen ja poliittiseen osallistumiseen

PALOn tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansalaisosallistumisen muotoja ja tätä kautta suomalaisen demokratian uudistumista siten, että kansalaisosallistumisen vaikutus päätöksenteossa kasvaa. Hankkeessa keskitymme tarkastelemaan kansalaisosallistumisen vaikutuksia politiikan teon prosesseissa ja erityisesti sitä, voidaanko puntaroivan kansalaisdeliberaation avulla edesauttaa pitkän aikavälin vaikutusten huomioimista päätöksenteossa. Lue vaikuttavuuskertomus tästä

Luonnonvarat ja -arvot huomioonottavaa päätöksentekoa – Puntaroivan vuorovaikutuksen vahvistaminen ympäristöhallinnon päätöksenteossa

PALOn yhtenä tavoitteena on kehittää sellaisia ympäristöasioiden hallinnan instrumentteja, joilla ristiriitoja voidaan ymmärtää ja ratkoa esimerkiksi maankäytön suunnittelussa. Kehittämistyön tavoitteena ovat puntaroivat toimintamallit. Niiden avulla vahvistetaan toimijoiden sitoutumista suunnitteluun ja sen pitkän aikavälin tavoitteisiin. Laajemmin kyse on ympäristöhaasteisiin varautumisen lisäksi yhteiskunnan ja ympäristön suhteen uudelleenmuotoilusta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Lue vaikuttavuuskertomus tästä