Mustasaaren kansalaisraati

FI | SV

Kansalaisraadin julkilausuma

Kansalaisraadit tarjoavat luotettavaa ja tasapuolista tietoa kansanäänestysvaihtoehdoista: Uutinen kansalaisraadin tuloksista


Puntaroivat kansalaisraadit äänestäjien apuna

Kansanäänestyksissä kansalaiset voivat kokea, että äänestyskysymyksistä on vaikea saada luotettavaa tai puolueetonta tietoa. Tutkimuksissa on havaittu, että kansanäänestysvaihtoehtoja arvioiva kansalaisraati tarjoaa mahdollisen ratkaisun tietoympäristön haasteisiin kansanäänestyksissä.

Kansalaisraadissa tavalliset kansalaiset keskustelevat kansanäänestyksen kohteena olevasta kysymyksestä. Kansalaiset kutsutaan keskusteluun satunnaisesti. Raati kuulee asiantuntijoita sekä eri näkökantojen puolestapuhujia, ja osallistujille jaetaan keskustelujen pohjaksi myös erilaista materiaalia. Kansalaisraati laatii julkilausuman, joka sisältää asiakysymyksen tosiasiat sekä olennaisimmat ja luotettavimmat perustelut puolesta ja sitä vastaan. Kansalaisraadin loppulausuma jaetaan kaikille äänioikeutetuille ennen kansanäänestystä. Siten äänestäjät voivat hyödyntää raadin pohdintoja oman äänestyspäätöksensä tukena.

Joissakin paikoissa tällaiset kansalaisraadit ovat osa demokraattista päätöksentekoprosessia. Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa on jo vuodesta 2010 ollut käytössä kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmä, jossa kansalaisraadit arvioivat kansalaisaloitteita ennen kansanäänestyksiä. Oregonin käytäntöä koskevat tutkimukset osoittavat, että äänestäjät luottavat kansalaisraateihin ja pitävät niiden tuottamaa tietoa hyödyllisenä. Ne antavat äänestäjille valmiuksia tietopohjan laajentamiseen sekä poliittisen kannan puntarointiin.

Lisätietoja kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmästä löytyy täältä.

Puntaroivista kansalaisraadeista kerrotaan lisää alla olevassa videossa.

 

 

Mustasaaren kansalaisraati

Turun yliopiston  ja Åbo Akademin tutkijat kokeilivat helmikuussa 2019 Mustasaaressa kansalaisraatia ennen neuvoa-antavaa kuntaliitoskansanäänestystä. Raadissa seuratiin Oregonissa kehitettyä kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmää.

Mustasaaren kansalaisraatiin kutsuttiin tammikuussa Väestörekisterikeskuksen otannalla 1 400 satunnaisesti valittua mustasaarelaista, joista raatiin haki 73 henkilöä (noin 5 % kutsutuista). Heistä mukaan valittiin 24 henkilöä siten, että kokoonpano vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla Mustasaaren väestöä pienoiskoossa kielen, iän, sukupuolen, asuinpaikan ja kuntaliitosta koskevan kannan suhteen. Osa valituista ei vastannut valintakutsuun ja osa jäi pois esimerkiksi aikatauluesteiden takia, ja heidän tilalleen valittiin mahdollisimman samanlaiset henkilöt. Monivaiheisen valintamenettelyn jälkeen raadin osallistujamääräksi vahvistui 21 henkilöä.


Kansalaisraadin kulku

Mustasaaren kansalaisraati järjestettiin Mustasaaren virastotalon valtuustosalissa 9.-10. ja 16.-17. helmikuuta. Raati toimi kaksikielisesti ruotsiksi ja suomeksi, ja sen tehtävänä oli laatia julkilausuma Mustasaaren ja Vaasan mahdollisen kuntaliitoksen keskeisimmistä tosiasioista ja tärkeimmistä perusteluista kuntaliitoksen puolesta ja vastaan.

Ensimmäisenä raativiikonloppuna osallistujat hankkivat kuntaliitokseen liittyvää tietoa. Raati kuuli neljää poliitikkoa ja kuutta asiantuntijaa, ja osallistujille jaettiin keskustelujen pohjaksi myös erilaista materiaalia. Tämän jälkeen raati arvioi hankkimansa tietoa siitä näkökulmasta, olivatko kuntaliitosta koskevat väitteet äänestäjille olennaista tietoa ja luotettavia. Toisena viikonloppuna raati kehitteli ja täydensi väitteitä, ideoi uusia sekä muotoili tämän pohjalta julkilausuman.

Ruotsiksi ja suomeksi laaditussa julkilausumassa ei oteta kantaa siihen, miten kansanäänestyskysymyksessä tuli äänestää, vaan tarkoituksena on auttaa äänestäjiä tekemään harkittuja äänestyspäätöksiä monimutkaisessa ja kauaskantoisessa kuntaliitoskysymyksessä.

Kansalaisraadin julkilausuma postitettiin kaikille mustasaarelaisille äänioikeutetuille 21.2.2019.  Julkilausuma on saatavilla myös täällä.

Raadin aikataulu kuultuine asiantuntijoineen ja poliitikkoineen löytyy täältä. Yleisöllä ja medialla oli mahdollisuus seurata raadin asiantuntijakuulemista 10. helmikuuta ja medialla myös poliitikkojen alustavia puheenvuoroja ja kysymys- ja vastauspaneelia 9.-10. helmikuuta. Muut raadin osiot (kuten keskustelut ja pienryhmät) eivät olleet avoimia.

Medialle

 

 

 

 

Raadin järjestäjät

Mustasaaren kansalaisraadin järjestivät Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat osana Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making – PALO) -tutkimushanketta. Kansalaisraati toteutettiin tutkimushankkeen julkisella rahoituksella, jonka on myöntänyt Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumero 312671). Mustasaaren kunta tai Vaasan kaupunki eivät osallistuneet raadin toteutukseen.

 

Lisätiedot:

Professori Maija Setälä, Turun yliopisto, maija.setala(at)utu.fi


Lisää aiheesta:

Poimintoja mediassa: