Mustasaaren kansalaisraati

FI | SV

Kansalaisraadin julkilausuma

Kansalaisraadit tarjoavat luotettavaa ja tasapuolista tietoa kansanäänestysvaihtoehdoista: Uutinen kansalaisraadin tuloksista. Ks. lisää tutkimustuloksia myös tämän sivun lopussa.


Puntaroivat kansalaisraadit äänestäjien apuna

Kansanäänestyksissä kansalaiset voivat kokea, että äänestyskysymyksistä on vaikea saada luotettavaa tai puolueetonta tietoa. Tutkimuksissa on havaittu, että kansanäänestysvaihtoehtoja arvioiva kansalaisraati tarjoaa mahdollisen ratkaisun tietoympäristön haasteisiin kansanäänestyksissä.

Kansalaisraadissa tavalliset kansalaiset keskustelevat kansanäänestyksen kohteena olevasta kysymyksestä. Kansalaiset kutsutaan keskusteluun satunnaisesti. Raati kuulee asiantuntijoita sekä eri näkökantojen puolestapuhujia, ja osallistujille jaetaan keskustelujen pohjaksi myös erilaista materiaalia. Kansalaisraati laatii julkilausuman, joka sisältää asiakysymyksen tosiasiat sekä olennaisimmat ja luotettavimmat perustelut puolesta ja sitä vastaan. Kansalaisraadin loppulausuma jaetaan kaikille äänioikeutetuille ennen kansanäänestystä. Siten äänestäjät voivat hyödyntää raadin pohdintoja oman äänestyspäätöksensä tukena.

Joissakin paikoissa tällaiset kansalaisraadit ovat osa demokraattista päätöksentekoprosessia. Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa on kehitetty kansalaisaloitteiden arviointimenettely (Citizens’ Initiative Review eli CIR), jossa kansalaisraadit arvioivat kansalaisaloitteita ennen kansanäänestyksiä. Oregonin käytäntöä koskevat tutkimukset osoittavat, että äänestäjät luottavat kansalaisraateihin ja pitävät niiden tuottamaa tietoa hyödyllisenä. Ne antavat äänestäjille valmiuksia tietopohjan laajentamiseen sekä poliittisen kannan puntarointiin.

Lisätietoja kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmästä

Puntaroivista kansalaisraadeista kerrotaan lisää alla olevassa videossa.

 

 

Mustasaaren kansalaisraati

Mustasaaren kuntaa suunniteltiin liitettäväksi osaksi Vaasan kaupunkia vuonna 2019. Kuntaliitoksesta järjestettiin neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys. Turun yliopiston  ja Åbo Akademin tutkijat kokeilivat Mustasaaressa kansalaisraatia ennen kansanäänestystä. Raadissa seuratiin Oregonissa kehitettyä kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmää.

Mustasaaren kansalaisraatiin kutsuttiin tammikuussa Väestörekisterikeskuksen otannalla 1 400 satunnaisesti valittua mustasaarelaista, joista raatiin haki 73 henkilöä (noin 5 % kutsutuista). Heistä mukaan valittiin 24 henkilöä siten, että kokoonpano vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla Mustasaaren väestöä pienoiskoossa kielen, iän, sukupuolen, asuinpaikan ja kuntaliitosta koskevan kannan suhteen. Osa valituista ei vastannut valintakutsuun ja osa jäi pois esimerkiksi aikatauluesteiden takia, ja heidän tilalleen valittiin mahdollisimman samanlaiset henkilöt. Monivaiheisen valintamenettelyn jälkeen raadin osallistujamääräksi vahvistui 21 henkilöä.

 

Kansalaisraadin kulku

Kansalaisraati pidettiin Mustasaaren virastotalon valtuustosalissa 9.-10. ja 16.-17. helmikuuta. Raati toimi kaksikielisesti ruotsiksi ja suomeksi, ja sen tehtävänä oli laatia julkilausuma Mustasaaren ja Vaasan mahdollisen kuntaliitoksen keskeisimmistä tosiasioista ja tärkeimmistä perusteluista kuntaliitoksen puolesta ja vastaan.

Ensimmäisenä raativiikonloppuna osallistujat hankkivat kuntaliitokseen liittyvää tietoa. Raati kuuli neljää poliitikkoa ja kuutta asiantuntijaa, ja osallistujille jaettiin keskustelujen pohjaksi myös erilaista materiaalia. Tämän jälkeen raati arvioi hankkimansa tietoa siitä näkökulmasta, olivatko kuntaliitosta koskevat väitteet äänestäjille olennaista tietoa ja luotettavia. Toisena viikonloppuna raati kehitteli ja täydensi väitteitä, ideoi uusia sekä muotoili tämän pohjalta julkilausuman.

Ruotsiksi ja suomeksi laaditussa julkilausumassa ei otettu kantaa siihen, miten kansanäänestyskysymyksessä tuli äänestää, vaan tarkoituksena oli auttaa äänestäjiä tekemään harkittuja äänestyspäätöksiä monimutkaisessa ja kauaskantoisessa kuntaliitoskysymyksessä.

Kansalaisraadin julkilausuma postitettiin kaikille mustasaarelaisille äänioikeutetuille 21.2.2019.

Yleisöllä ja medialla oli mahdollisuus seurata raadin asiantuntijakuulemista 10. helmikuuta ja medialla myös poliitikkojen alustavia puheenvuoroja ja kysymys- ja vastauspaneelia 9.-10. helmikuuta. Muut raadin osiot (kuten keskustelut ja pienryhmät) eivät olleet avoimia. Kansalaisraadin aikataulu. Lisätietoja medialle.

 

 

 

 

Tutkimustuloksia Mustasaaren kansalaisraadista

Kokeilun tuloksia on julkaistu kansainvälisen Representation-lehden tutkimusartikkelissa*. Artikkeli käsittelee sitä, voiko kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmä CIR auttaa tekemään harkittuja ja informoituja äänestyspäätöksiä institutionaalisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti Yhdysvalloista eroavassa kontekstissa. Mustasaaren kansalaisraati oli ensimmäinen Euroopassa toteutettu CIR-tyyppinen kansalaisraati, ja CIRiä kokeiltiin ensimmäistä kertaa muun kuin kansalaisaloitteeseen perustuvan kansanäänestyksen yhteydessä.

Artikkeli keskittyy erityisesti raadin deliberaation eli puntaroinnin laatuun, äänestäjäkunnan käsityksiin raadista ja sen julkilausumasta sekä julkilausuman vaikutuksiin äänestäjäkunnassa. Kyselytutkimusaineistoihin** perustuvat tulokset osoittavat, että ensiksikin kuntaliitoskysymyksen polarisoivasta luonteesta huolimatta raadin jäsenet olivat tyytyväisiä puntaroivaan prosessiin ja pitivät sitä puolueettomana. Toiseksi suurin osa kunnan äänioikeutetuista asukkaista oli tietoinen kansalaisraadin julkilausumasta ja piti sitä hyödyllisenä ja luotettavana tiedonlähteenä.  Kolmanneksi julkilausuman lukeminen lisäsi äänestäjäkunnan luottamusta raatia kohtaan, lisäsi heidän tietotasoaan kuntaliitoskysymyksestä, vahvisti heidän tunnettaan kyvystä tehdä harkittu äänestyspäätös sekä auttoi heitä pohtimaan kuntaliitoskysymystä eri näkökulmista.

Tulokset vahvistavat käsitystä, että puntaroivalla kansalaiskeskustelulla on potentiaalia auttaa äänestäjiä tekemään informoituja valintoja kansanäänestyksissä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmää voidaan soveltaa myös muissa kuin kansalaisaloitteisiin perustuvissa kansanäänestyksissä sekä mahdollisesti myös parantamaan kansalaisten poliittisen harkinnan ja tiedonhankinnan edellytyksiä yleisemminkin poliittisissa kysymyksissä.

Suomenkielinen tutkimusartikkeli***  tuloksista on julkaistu Politiikka-lehdessä.

 

Lisätietoja

Professori Maija Setälä, Turun yliopisto, maija.setala(at)utu.fi


Mustasaaren kansalaisraatikokeilu totetutettiin osana PALO-tutkimushanketta, jonka rahoituksen on myöntänyt Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumero 312671). Mustasaaren kunta tai Vaasan kaupunki eivät osallistuneet raadin toteutukseen.

 

Lisää aiheesta

Kansanäänestysvaihtoehtoja puntaroivat kansalaisraadit toimivat myös Suomessa (Turun Sanomat 28.12.2019, tilaajille).
Kansalaisraati lisää osallistumisen keinoja (Chydenius 30.5.2019).
”Once in a lifetime” – osallistujien kokemuksia Mustasaaren kansalaisraadista (Turun yliopisto, ajankohtaista 15.3.2019)
Maija Setälä: Citizens’ Initiative Review and Finnish local politics (Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimuksen STN blogi 15.3.2019)
Citizens’ Initiative Review amidst linguistic division and issue polarization: The case of Korsholm (PALO-blogi 12.3.2019)
Mustasaaren kansalaisraadin työ päätökseen – julkilausuma postitettu kaikille mustasaarelaisille äänioikeutetuille (Turun yliopisto, mediatiedote 25.2.2019)

Uutta kansalaisvaikuttamisen muotoa kokeillaan kunnallisen kansanäänestyksen yhteydessä Mustasaaressa
(Turun yliopisto, mediatiedote 4.2.2019)
Kansalaisraadeista apua kansanäänestysten ongelmiin (Turun Sanomat 26.6.2018)
Q&A Mustasaaren kansalaisraadin kutsukirjeen saaneille (paloresearch.fi  – päivitetty 23.1.2019)
Kansalaisraati pohtimaan kansanäänestyskysymystä Mustasaaressa (Paloresearch.fi, ajankohtaista 4.1.2019)

 

Poimintoja kansalaisraadin uutisoinnista mediassa

Medborgarrådet i Korshom är klara med sitt arbete (Yle Vega  26.2.2019)
Aktuellt 17: ett unikt medborgarråd har fått säga sitt i fusionsfrågan. (Yle Vega  25.2.2019, 14:29–21:09)
Storleken på staden har betydelse men samtidigt fungerar kommunen bra nu – Korsholms medborgarråd gav sitt utlåtande (Svenska Yle 25.2.2019)
Mustasaaren kansalaisraati: Liitoksena plussana suurempi koko, miinuksena epävarmuus ruotsin kielen asemasta ja lähidemokratiasta (Kuntalehti 25.2.2019).
Mustasaaren kansalaisraati julkisti julkilausumansa: Näillä kuudella väitteellä kannatetaan ja vastustetaan kuntaliitosta (Pohjalainen 25.2.2019)
Uusi vaikuttamisen tapa testissä Mustasaaressa – kansalaisraati arvioi kuntaliitoksen hyviä ja huonoja puolia (Kuntalehti 19.2.2019)
Språk, ekonomi och demokrati – Korsholms medborgarråd tentade politiker och experter om fusion med Vasa (Svenska Yle 10.2.2019)
Mustasaaren kansalaisraati koottu ja aloittaa työnsä (Yle 8.2.2019)
Korsholmarna ska få argument för och emot fusion hem på posten – oklart om det kan tina upp klimatet (Svenska Yle 17.1.2019).
Mustasaaressa kootaan kansalaisraati punnitsemaan Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosta (Yle 4.1.2019).

 

Tutkimusartikkelit ja -aineistot

* Setälä, Maija; Christensen, Henrik Serup; Leino, Mikko; Strandberg, Kim; Bäck, Maria; Jäske, Maija (2020): Deliberative mini-publics facilitating voter knowledge and judgement: Experience from a Finnish local referendum. Representation.

** Tutkimuksessa käytetyt aineistot: 1) kansalaisraadin rekrytointikysely satunnaisotannalla valituille äänioikeutetuille (n=1400, 320 vastaajaa, vastausprosentti 22%) 2) kansalaisraadin aikana toteutetut kyselyt raadin jäsenille (21 vastaajaa, yhteensä 5 kyselyä) 3) raadin jälkeen ennen julkilausuman julkaisua toteutettu kyselytutkimuskoe kahdelle satunnaisotannalla äänioikeutetuista valitulle ryhmälle (kummassakin ryhmässä n=500, koeryhmässä vastaajia 97, vastausprosentti 19% ja kontrolliryhmä 77, vastausprosentti 15%. Koeryhmän kyselylomakkeen mukana lähetettiin myös kansalaisraadin vielä julkistamaton julkilausuma, joka kehotettiin lukemaan ennen kyselylomakkeeseen vastaamista vrt. kontrolliryhmä jolla ei ollut julkilausumaa) 4) kansanäänestyksen jälkeinen kysely satunnaisesti valituille äänioikeutetuille (n=1000, vastaajia 244, vastausprosentti 24%).

*** Leino, Mikko & Bäck, Maria; Christensen, Henrik; Kulha, Katariina, Setälä, Maija, Strandberg, Kim & Taskinen, Mari (2019). Puntaroituja äänestyspäätöksiä? Kuntaliitoskysymyksen käsittely Mustasaaren kansalaisraadissa. Politiikka 61:4.