Työpaketit

Tutkimme ja kehitämme PALO:ssa entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle sekä pitkäjänteiselle julkiselle päätöksenteolle.

Hanke on jaettu neljään tutkimukselliseen kokonaisuuteen eli työpakettiin (work package WP), joissa kaikissa toistuvat PALO:n keskeiset teemat pitkänjänteisyys ja deliberatiivinen eli puntaroiva keskustelu. Viides työpaketti keskittyy yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja vuorovaikutukseen.

Hyödynnämme tutkimuksessa monia eri lähestymistapoja ja menetelmiä, kuten kokeellista tutkimusta, kyselytutkimuskokeita sekä toimintatutkimuksellista osallistuvaa havainnointia.

 

Pitkäjänteisen päätöksenteon perusta (WP1)

Ensimmäisessä työpaketissa pohditaan filosofian menetelmiä käyttäen niin kutsutun vaikutusperiaatteen (all-affected principle) normatiivista perustelua ja sen yhteyttä demokratiateoriaan. Työpaketissa analysoidaan, miten demokraattisia päätöksiä voidaan tehdä huomioiden tulevien sukupolvien intressit ja miten tulevaisuuden intressejä voidaan edustaa päätöksenteossa. Tarkastelun kohteena ovat myös sukupolvien välisen tietämättömyyden verhon käsite sekä empatian rooli pitkän tähtäimen päätöksenteossa.

Työpaketin empiirisessä osuudessa toteutetaan psykologian ja käyttäytymistaloustieteen luomia koeasetelmia. Niiden avulla tutkitaan pitkäjänteiseen päätöksentekoon liittyviä vinoumia. Pyrkimyksenä on vastata siihen, miten ihmiset tulevat tietoisiksi päätöksenteon vinoumista ja miten niitä voidaan vähentää. Lisäksi tarkastellaan deliberatiivisen keskustelun vaikutusta vinoumiin sekä kysytään, voiko normien avulla edesauttaa pitkän tähtäimen näkökulmien huomioimista päätöksenteossa.

Työpaketin johtaja: Kaisa Herne, Tampereen yliopisto, kaisa.herne(at)tuni.fi

 

Pitkäjänteisen päätöksenteon ongelmat (WP2)

Toisessa työpaketissa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan toimijoita sekä näiden aikaperspektiiviin vaikuttaviin tekijöitä. Työpaketissa selvitetään, miten kansalaiset, virkamiehet ja poliitikot huomioivat tulevien sukupolvien intressit. Päättäjien asennekartoituksessa selvitetään myös päätöksenteon nykykäytäntöjen ongelmia sekä päättäjien ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.

Aineistot kerätään haastattelu- ja kyselytutkimuksilla sekä fokusryhmähaastatteluilla. Haastatteluihin rekrytoidaan kansalaisten lisäksi avainhenkilöitä hallinnon eri tasoilta sekä useilta eri politiikan sektorilta. Lisäksi kuntatasolla tarkastellaan pitkän aikavälin ongelmia budjetoinnissa, erityisesti puoluejärjestelmän ja politiikan teon käytäntöjen vaikutusta velkaantumiseen.

Työpaketin johtaja: Lauri Rapeli, Åbo Akademi, lauri.rapeli(at)abo.fi

 

Kansalaisten aktivoiminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (WP3)

Kolmannessa työpaketissa tarkastellaan eri kansalaisosallistumisen muotoja ja niiden roolia päätöksenteossa. Tavoitteena on tarkastella sitä, voidaanko kansalaisdeliberaation avulla edesauttaa pitkän aikavälin vaikutusten huomioimista päätöksenteossa. Tätä kysymystä tutkitaan kahden kokeilun avulla. Ensimmäinen näistä koskee kansalaisraadin käyttöä kunnallisen kansanäänestyksen yhteydessä. Toinen kokeiluista liittyy kansalaiskeskusteluun maakuntatasolla.

Työpaketin johtaja: Maija Setälä, Turun yliopisto, maija.setala(at)utu.fi

 

Pitkäjänteisen ympäristöhallinnan keinot (WP4)

Neljäs työpaketti tarkastelee pitkäjänteisyyttä ympäristöasioiden hallinnassa, erityisesti maankäytön suunnittelussa. Keskeinen tavoite on kehittää maankäytön suunnitteluun soveltuvia keskustelevia toimintamalleja, joilla vahvistetaan eri toimijoiden sitoutumista suunnittelun pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Tarkastelun kohteena on ensinnäkin viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisten osallistuminen vaihemaakuntakaavan laadintaprosessiin. Erityisesti tutkitaan sitä, miten eri tarpeet ja intressit päätyvät maakuntakaavaan. Toisena tavoitteena on kaavaprosessin vuorovaikutus- ja osallistumismenettelyjen kehittäminen. Pilottina on valmisteilla oleva luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava. Analyysin kohteena ovat erityisesti kommunikaatio-ongelmat, ja tavoitteena on luoda toimintamalleja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Kolmanneksi tarkastellaan niin sanottua keskustelevaa taloudellista arvottamista (deliberative valuation), jota sovelletaan lounaissuomalaisen maisemakonfliktin tapauksessa.

Työpaketin johtaja: Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus, juha.hiedanpaa(at)luke.fi

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus (WP 5)

Viides työpaketti (WP5) keskittyy yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja vuorovaikutukseen. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa. Keskeisimpiä kumppaneita ovat  julkishallinnon organisaatiot kuten kunnat, maakunnat ja ministeriöt. Lue lisää PALO:n kumppaneista.

Työpaketin johtaja: Henri Vogt, Turun yliopisto, henri.vogt(at)utu.fi