Medborgarråd i Korsholm

 SV | FI


Vad är ett medborgarråd och varför behövs det?

I samband med folkomröstningar kan medborgarna uppleva att det är svårt att hitta pålitlig eller opartisk information om röstningsfrågorna.

Forskning har visat att ett medborgarråd som utvärderar folkomröstningsalternativen erbjuder en eventuell lösning till utmaningarna med informationsmiljön i samband med folkomröstningar.

I medborgarrådet diskuterar vanliga medborgare frågan som folkomröstningen berör. Deltagarna väljs slumpmässigt. Rådet hör experter och förespråkare för olika ståndpunkter, och olika slags material delas också ut som diskussionsunderlag för deltagarna. Medborgarrådet utarbetar sedan ett utlåtande som innehåller centrala fakta kring frågan och de viktigaste motiveringarna för och emot. Utlåtandet delas ut till alla röstberättigade invånare innan folkomröstningen. På så sätt kan väljarna dra nytta av rådets överläggning i sitt eget röstningsbeslut.

På vissa ställen är denna typ av medborgarråd en del av det demokratiska beslutsfattandet. I delstaten Oregon i USA har man sedan 2010 använt ett utvärderingssystem för medborgarinitiativ där ett medborgarråd utvärderar initiativen innan folkomröstningen. Forskning kring praxisen i Oregon har visat att medborgarråd ger väljarna färdigheter att utvidga sitt kunskapsunderlag och överväga sina politiska åsikter.

Ytterligare information om utvärderingssystemet för medborgarinitiativ finns här.

Se videon nedan för mer information om deliberativa medborgarråd.

 

 


Vad är Korsholms medborgarråd?

I Korsholm arrangeras ett medborgarråd inför den rådgivande folkomröstningen om kommunsammanslagningen med Vasa. Medborgarrådet baserar sig på ett utvärderingssystem för medborgarinitiativ som används i Oregon i USA. Systemet prövas nu för första gången i Finland.

I medborgarrådet kommer kommuninvånare med olika åsikter och bakgrund att föra strukturerade diskussioner om fördelarna och nackdelarna med en eventuell kommunsammanslagning. Rådet kommer att höra olika synpunkter och expertutlåtanden om kommunsammanslagningen. Rådet utarbetar ett gemensamt utlåtande som innehåller centrala fakta kring frågan och de viktigaste motiveringarna för och emot. Utlåtandet kommer att skickas till alla röstberättigade korsholmare. På det här sättet får de som röstar pålitlig information som de kan dra nytta av då de fattar sitt röstningsbeslut.

 

Hur väljs deltagarna till Korsholms medborgarråd?

Deltagarna i Korsholms medborgarråd väljs genom ett slumpmässigt urval som görs av Befolkningsregistercentralen. Därför har alla korsholmare en lika stor sannolikhet att bli invalda i rådet.

Man anmäler sig till rådet genom att fylla i enkäten som har kommit med inbjudan och returnera den per post före datumet som anges i inbjudan.

Medborgarrådet kommer att bestå av 24 röstberättigade invånare. Rådets sammansättning kommer att avspegla Korsholms befolkning i miniatyr enligt språk, bostadsort och åsikt om kommunsammanslagningen. Eftersom antalet personer som bjuds in till rådet (1 400) är större än rådets deltagarantal (24) ryms alla som anmält sig som frivilliga inte nödvändigtvis med i rådet.

Obs! På grund av postutdelningens tidtabell kommer de som har valts till rådet att meddelas den 23 januari (inte den 22 januari).

 

Vad händer i rådet och vad är dess uppgift?

Medborgarrådet samlas under två veckoslut den 9-10 och 16-17 februari i Korsholm. Inga förhandskunskaper eller förberedelser krävs för att delta i rådet men deltagarna måste vara närvarande under varje rådsdag. Medborgarrådet genomförs tvåspråkigt på svenska och finska. Deltagarna kan använda det språk de vill.

I medborgarrådet bedömer kommuninvånarna under handledning olika påståenden beträffande kommunsammanslagningen. I rådet eftersträvas en respektfull och konstruktiv diskussion samt en jämlik bedömning av olika argument. Diskussionerna genomförs delvis i smågrupper. Rådet hör experter och förespråkare för olika ståndpunkter, därtill delas olika slags material ut som diskussionsunderlag för deltagarna.

Rådets uppgift är att utarbeta ett utlåtande, som skickas ut till alla röstberättigade kommuninvånare per post. Utlåtandet är en sida långt och innehåller centrala fakta gällande kommunsammanslagningsfrågan samt de motiveringar både för och emot kommunsammanslagningen som deltagarna anser vara de viktigaste och mest tillförlitliga.

Det är viktigt att påpeka att rådets mål inte är att övertyga någon om hur de ska rösta. Rådets enda syfte är producera ett utlåtande som förser väljarna med högklassig och överlagd information om frågan.

 

Vem ordnar rådet?

Korsholms medborgarråd är ett experiment som genomförs självständigt av forskare inom projektet Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (Participation in Long-Term Decision-Making – PALO) vid Åbo universitet och Åbo Akademi. Medborgarrådet förverkligas med hjälp av offentlig finansiering av Finlands Akademis Råd för strategisk forskning (beslut nr 312671). Korsholms kommun och Vasa stad deltar inte i förverkligandet av medborgarrådet.

 

Mer information:

Q&A till de som fått inbjudningsbrevet (uppdaterad 22.1.2019).

Projektforskare Mikko Leino, molein(at)utu.fi.

 

Läs mer:

Ett medborgarråd utvärderar folkomröstningsfrågan i Korsholm (Paloresearch.fi – Aktuellt 4.1.2019)
Korsholmarna ska få argument för och emot fusion hem på posten – oklart om det kan tina upp klimatet (Svenska Yle 17.1.2019).
Toisena Euroopassa: Mustasaarelaiset ovat saaneet kutsun kansanäänestyksen vaihtoehtoja arvioivaan kansalaisraatiin (Pohjalainen 10.1.2019)
Mustasaaressa kootaan kansalaisraati punnitsemaan Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosta (Yle 4.1.2019)
Forskare välkomnar rådgivande folkomröstning: ”Tvingar politiker att reagera på resultatet (Vasabladet 27.12.2018)
Kansalaisraadeista apua kansanäänestysten ongelmiin (Turun Sanomat 26.6.2018)
Kansalaisraadit voivat olla ratkaisu kansanäänestysten ongelmiin (Åbo universitet – Ajankohtaista 2.7.2018)
PALO Perspectives: Överlagda beslut – Vad är ett deliberativt medborgarsamtal?  (video)
PALO Perspectives: How can direct democracy be made more deliberative? (video)
PALO Perspectives: Mitä ovat kansalaisosallistumisen uudet muodot? (video)