Medborgarrådets arbete i Korsholm färdigt

SV | FI

AKTUELLT | 25 FEBRUARI 2019

I mars röstar korsholmarna om kommunsammanslagningen med Vasa i en rådgivande folkomröstning. I februari ordnades ett medborgarråd i Korsholm där man utarbetade ett utlåtande som innehåller centrala fakta om kommunsammanslagningen och de viktigaste argumenten för och emot sammanslagningen. Efter medborgarrådet skickades utlåtandet till alla röstberättigade korsholmare. I utlåtandet tar man inte ställning till hur man borde rösta i folkomröstningsfrågan, utan avsikten är att hjälpa röstarna att fatta övervägda röstningsbeslut i den mångdimensionella kommunsammanslagningsfrågan.

Den 9–10 och den 16–17 februari ordnade forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi ett medborgarråd i Korsholm. I medborgarrådet följde man ett utvärderingssystem för medborgarinitiativ som utvecklats i Oregon i USA. Det var första gången som medborgarråd av den här typen testades i Europa. Medborgarrådet i Korsholm var ett unikt pilotförsök även på grund av att rådet för första gången i världen ordnades på två språk: på svenska och finska.

– I medborgarrådet använde deltagarna valfritt språk och rådets tvåspråkiga handledare, det vill säga moderatorerna, hjälpte till med tolkningen. Utlåtandet bearbetades samtidigt på två språk. Tvåspråkigheten fungerade förhållandevis bra, mycket tack vare deltagarnas språkkunskaper och beredskap att verka på två språk, berättar professor i statskunskap Maija Setälä från Åbo universitet.


Korsholmarna mångsidigt representerade i rådet

Medborgarrådets utlåtande utarbetades av 21 röstberättigade personer från Korsholms kommun. Medlemmarna utsågs på ett sådant sätt att sammansättningen på bästa möjliga sätt skulle motsvara Korsholms befolkning i miniatyr vad gäller språk, ålder, kön, boendeort och ståndpunkt i kommunsammanslagningsfrågan. I valet av medlemmarna tillämpades slumpmässigt urval.

En inbjudan till medborgarrådet skickades ut i januari till 1 400 slumpmässigt utvalda röstberättigade personer. Av de 73 personer som svarade på inbjudan valdes 24 personer till medborgarrådet. En del svarade inte på inbjudan och andra föll bort till exempel på grund av tidtabellen, och dessa ersattes med så lika personer som möjligt. Valet av medlemmar utfördes i flera skeden och till slut fastställdes antalet medlemmar i medborgarrådet till 21 personer.

– Sammansättningen blev väldigt mångsidig. I rådet medverkade korsholmare i alla åldrar och från olika håll i kommunen. Åsikterna om kommunsammanslagningen varierade över hela linjen. En del hade starka åsikter och andra inte, konstaterar Setälä.


Utlåtandet skickas per post till alla röstberättigade korsholmare

Under det första veckoslutet då medborgarrådet samlades bekantade sig deltagarna i rådets verksamhet och samlade in information om kommunfusionen. Rådet hörde fyra politiker och sex experter. Skriftligt material delades också ut till deltagarna som underlag för diskussionerna.

Under det andra veckoslutet utvärderade rådet informationen utgående från om argumenten innehöll relevant information till röstarna och om argumenten var pålitliga. Därefter utvecklade och kompletterade rådet argumenten och framförde idéer till nya argument. Utgående från detta skapade rådet ett utlåtande som innehåller centrala fakta om kommunsammanslagningsfrågan samt de viktigaste argumenten för och emot sammanslagningen.

– Medborgarrådets utlåtande har utarbetats helt av medlemmarna själva, och arrangörerna av medborgarrådet har inte deltagit i att skriva eller redigera utlåtandet. Utlåtandet godkändes enhälligt och det avspeglar inte någon enskild deltagares åsikt. Utifrån bedömningar av deltagarna i rådet verkade moderatorerna för medborgarrådet på ett jämlikt sätt och ingen ståndpunkt gynnades i rådet. En stor majoritet av deltagarna upplevde även att de lärt sig mycket om kommunsammanslagningsfrågan, konstaterar Setälä.

Utlåtandet skickades till alla röstberättigade personer i Korsholm 21.2.2019. Utlåtandet finns också tillgängligt på adressen https://paloresearch.fi/medborgarrad/.

Mer information:
https://paloresearch.fi/medborgarrad/.
Professor Maija Setälä, Åbo universitet, maija.setala(at)utu.fi, 029 450 2737

 

 

Video: Överlagda beslut – Vad är ett deliberativt medborgarsamtal?