Vapaaehtoiset mekanismit kannustavat omistajia muuttamaan metsänhoitokäytäntöjään

Mäntymaa, Erkki; Pouta, Eija & Hiedanpää, Juha (2021): Forest owners’ interest in participation and their compensation claims in voluntary landscape value trading: The case of wind power parks in Finland. Forest Policy and Economics.

 Tuulivoimaa pidetään kestävänä tapana tuottaa sähköenergiaa, mutta tuulivoimalat voivat aiheuttaa paikallisia haittoja. Yksi mahdollisuus tuulivoiman haittojen torjuntaan löytyy metsien käsittelystä. Tuulivoimaloiden häiritseviä vaikutuksia Suomessa voitaisiin joissakin tapauksissa vähentää niin, että maanomistajat välttäisivät metsänhakkuita tai harjoittaisivat asuinalueiden ja tuulivoimaloiden välimaastossa kevyempää metsienkäsittelyä, esimerkiksi jatkuvaa kasvatusta tai kiertoaikojen pidentämistä. Tarkoituksena olisi, että valtaosa puustosta säilyisi peittäen tuulivoimalat näkyvistä.

Maanomistajien verkkokyselyn tietoihin pohjautuva tutkimusartikkeli käsittelee sitä, voisivatko vapaaehtoiset mekanismit kannustaa metsänomistajia muuttamaan metsänhoitokäytäntöjään tuulivoimaloiden lähellä haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Tarkemmin artikkelissa analysoidaan metsänomistajien halukkuutta osallistua maisema-arvokauppaan (Landscape Value Trade, LVT), jossa heille maksettaisiin korvaus ekosysteemipalveluiden tuottamisesta, sekä tutkitaan tähän liittyviä korvausvaatimuksia Lounais-Suomessa.

Maisema-arvokaupan käytännön toteutus noudattaisi Payment for ecosystem services -ajatusmallia. Jos metsänomistajat lykkäävät hakkuita metsätaloudellisesti parhaasta ajankohdasta, he kärsivät rahallisia menetyksiä. Varttuneet metsät tuottavat kuitenkin eniten maisemaan liittyviä ekosysteemipalveluita. Vastakkain ovat metsien alueen asukkaille ja siellä liikkuville tuottamat maisemahyödyt ja metsänomistajille koituvat taloudelliset tappiot. Jos metsänomistajille korvattaisiin hakkuiden lykkäämisestä aiheutuneet tulonmenetykset, heidän suhtautumisensa ekosysteemipalveluiden tuottamiseen voisi olla suopea. Metsäomistajille sopimukset hakkuiden lykkäämisestä olisi vapaaehtoisia ja määräaikaisia.

Tutkimuksessa havaittiin, että maanomistajista 74 % osallistuisi mahdollisesti tai varmasti maisema-arvokauppaan. Keskimääräinen vuotuinen korvausvaatimus oli 298 euroa hehtaarilta. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että alhainen riippuvuus metsätaloudesta ja metsätuloista lisäsi kiinnostusta osallistua maisema-arvokauppaan ja pienensi korvausvaatimuksia. Tärkeä tulos mekanismin kustannustehokkaaseen soveltamiseen liittyen on se, että mitä kiinnostuneempia vastaajat olivat toimimaan yhteistyössä maisema-arvokauppahankkeen kanssa, sitä vähemmän he vaativat korvauksia. Näin maisema-arvokaupan vapaaehtoisuus toimi samalla kustannuksia vähentävänä tekijänä.

Kaiken kaikkiaan tutkimus osoittaa, kuinka merkittävästi asenteet vaikuttavat maanomistajien osallistumiseen maisema-arvokauppaan, ja näin ollen, kuinka tärkeää on tarjota maanomistajille tietoa aiheeseen liittyen.

Lue tutkimus 🔓 (open access)
Lue lisää tuloksia blogista (suomeksi)