Maija Jäsken väitös demokraattisista innovaatioista Suomen kunnissa

AJANKOHTAISTA | 8. TAMMIKUUTA 2019

Maija Jäske väittelee aiheesta ”Democratic Innovations in Finnish Local Politics: Essays on the Varieties, Causes and Consequences of Mechanisms for Direct Citizen Participation” 11.1.2019 Turun yliopistossa. Jäske osallistuu PALO:ssa Pitkäjänteisen päätöksenteon ongelmat (WP2) ja Kansalaisten aktivoiminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (WP3) -työpakettien toteuttamiseen.

Valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja käsittelee demokraattisia innovaatioita eli suoran kansalaisosallistumisen muotoja kuntatasolla Suomessa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat kansanäänestykset, kansalaisaloitteet, deliberatiiviset kansalaisfoorumit, osallistuva budjetointi, yhteistyöelimet, kyselyt ja sähköiset osallistumissovellukset.

Nämä suoran kansalaisosallistumisen muodot ovat yleistyneet kunnissa viime vuosikymmeninä. Näistä käytetyimpiä ovat kansanäänestykset ja kunnalliset kansanäänestysaloitteet. Harvinaisempia taas ovat osallistuva budjetointi, deliberatiiviset eli puntaroivat kuntalaisraadit sekä erilaiset sähköiset osallistumissovellukset, jotka ovat kuitenkin yleistymässä nopeasti.

Väitöskirja sisältää johdantoluvun ja kolme itsenäistä artikkelia. Johdantoluvussa luodaan viitekehys demokraattisten innovaatioiden luokitteluun, ja keskustellaan kolmesta eri tavasta, joilla kansalaisten suora osallistuminen päätöksentekoon on oikeutettu normatiivisissa demokratiateorioissa. Arvioimalla näitä demokratiateoreettisia lähtökohtia ja peilaamalla niitä tutkimustuloksiin ja aiempiin tutkimuksiin osoitetaan, että kansalaisten suoraa osallistumista ei tulisi perustella pelkästään posiitivisilla vaikutuksilla osallistujiin, vaan tulisi huomioida myös osallistumisen arvo päätösten laadulle ja laajemmalle yleisölle.

Väitöskirjan ensimmäisessä artikkelissa tutkitaan poliittisen luottamuksen ja demokraattisten innovaatioiden kannatuksen välistä yhteyttä analysoimalla Lounais-Suomessa kerättyä kuntalaiskyselyaineistoa. Tutkimus osoittaa, että demokraattiset innovaatiot eivät välttämättä houkuttele kaikkein skeptisimmin päätöksentekoon suhtautuvia kansalaisia. Toisaalta esimerkiksi sähköiset osallistumismuodot voivat aktivoida erityisesti nuoria, kun taas vähemmän koulutettuja nättävän kiinnostavan kuntalaisaloitteet ja keskustelutilaisuudet. Tuloksista voidaan päätellä, että kunnissa tarvitaan erityyppisiä osallistumiskanavia ja että luottamusta päättäjiin ei voida rakentaa yksinomaan uusien osallistumismahdollisuuksien lisäämisen kautta.

Toisessa artikkelissa tutkitaan sitä, mitkä tekijät selittävät demokraattisten innovaatioiden, erityisesti kansanäänestysaloitteiden ja neuvoa-antavien kansanäänestysten, esiintymistä Suomen kunnissa.  Tulosten mukaan näiden demokraattisten innovaatioiden esiintymiseen vaikuttavat erilaiset kuntatason tekijät, kuten järjestelmän kannatus, kuntakoko, osallistumisen kulttuuri ja puolueiden voimasuhteet. Tuloksista voidaan yleisesti päätellä, että kuntalaisten aloitteesta syntyvien osallistymismuotojen taustalla voidaan nähdä vireillä olevien asiakysymysten vaikutus, kun taas päättäjien aloitteesta järjestettävien kansanäänestystyksiin vaikuttavat erilaiset kunnan ja ympäryskuntien ominaispiirteet.

Kolmannessa artikkelissa vastataan kysymykseen, voiko demokraattisilla innovaatioilla olla vaikutuksia kansalaisten laajempaan yleisöön, analysoimalla laajaa kuntalaisaineistoa. Artikkelissa osoitetaan, etä päätöksenteon oikeudenmukaisuus arvioidaan korkeammaksi niissä kunnissa, jotka tarjoavat kuntalaisille keskusteluun pohjautuvia osallistumismahdollisuuksia, kuten kuntalaisraateja,  keskustelutilaisuuksia ja yhteissuunnittelutyöpajoja. Tulosten mukaan keskusteluun pohjautuvat osallistumismuodot voivat näin ollen vahvistaa kuntalaisten kokemuksia päätöksentekoprosessien oikeudenmukaisuudesta.


VTM Maija Jäske esittää väitöskirjansa ”Democratic Innovations in Finnish Local Politics: Essays on the Varieties, Causes and Consequences of Mechanisms for Direct Citizen Participation” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 11.1.2019 klo 12 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori André Bächtiger (University of Stuttgart, Saksa) ja kustoksena professori Maija Setälä (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

Väitöskirja on saatavilla UniPub-järjestelmässä.

Turun yliopiston mediatiedote väitöksestä on luettavissa täällä.