Henkilö naputtelee tietokoneen näppäimistöä

Kansalaiskeskustelujen tietosuojaseloste

Olet osallistumassa Participation in Long-Term Decision-Making (PALO) -tutkimushankkeen tekemään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarpeen mukaan päivittää tutkimuksen aikana. Seloste on laadittu 21.1.2021. Seloste on päivitetty 11.3.2021.

1. Yhteystiedot

Tutkimusrekisterin nimi: PALO-projektin kansalaiskeskustelut

Tutkimuksen rekisterinpitäjä: Turun yliopisto, FI-20014 Turku

Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa: Projektitutkija Mikko Leino, molein(a)utu.fi. Osoite: Valtio-oppi, 20014 Turun yliopisto.

Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja: Professori Maija Setälä, maiset(a)utu.fi. Osoite: Valtio-oppi, 20014 Turun yliopisto.

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot: dpo(a)utu.fi

2. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Participation in Long-Term Decision-Making (PALO) -tutkimushanketta koordinoi Turun yliopisto, joka vastaa kyseessä olevan tutkimusrekisterin pitämisestä. Muut tutkimuskonsortion jäsenet ovat Tampereen yliopisto, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus.

3. Tutkimuksen suorittajat

Tutkimusta varten kerättyjä tietoja on oikeus käsitellä PALO-hankkeen Turun yliopiston tutkimusryhmillä. Luettelo hankkeen Turun yliopiston henkilöstöstä on saatavilla osoitteessa: http://paloresearch.fi/ota-yhteytta/

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Digi- ja väestötietovirastosta saatuja ja vastaajan itsensä antamia henkilötietoja käytetään yhteydenottoon PALO-projektin järjestämiin kansalaiskeskusteluihin liittyen. Lisäksi tietoja käytetään PALO-projektin tutkimuksessa, joka käsittelee kansalaisosallistumista pitkäjänteisessä päätöksenteossa.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j eli niin ikään yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen.

6. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkimusaineistojen sisältämiä henkilötietoja ovat tutkimuksen osallistujan nimi, kotiosoite, kotikunta, sähköpostiosoite/puhelinnumero, syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli sekä kansalaiskeskustelun nauhoitukselle tallentuvat ääni ja kasvokuva.  Tutkimuksessa kerättäviä arkaluontoisia henkilötietoja ovat tutkimuksen osallistujan poliittiset mielipiteet.

7. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tutkimuksen osallistujan nimi, kotiosoite, kotikunta ja äidinkieli on saatu Digi- ja väestötietovirastosta. Muut henkilötiedot kerätään tutkimuksen osallistujalta itseltään tai ne tallentuvat kansalaiskeskustelun nauhoittamisen yhteydessä.

8. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tutkimuksen osallistujan nimeä, kotiosoitetta tai sähköpostiosoitetta/puhelinnumeroa ei koskaan luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille ilman tutkimuksen osallistujan erillistä suostumusta.

Kansalaiskeskustelujen nauhoitukset, joihin ovat tallentuneet osallistujan ääni ja kasvokuva, voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle tutkimustarkoituksiin tehtävää nauhoitteen litterointia varten. Litteroinnin toteuttavalta taholta edellytetään ehdotonta luottamuksellisuutta, vastuullisuutta ja tietosuojaperiaatteiden noudattamista nauhoitteiden käsittelyssä. Litteroinnin toteuttava taho ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalinen aineisto (paperiset kyselylomakkeet) säilytetään Turun yliopiston tiloissa erillisessä lukittavassa tilassa, johon on rajattu pääsy.

Tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot säilytetään Turun yliopiston tallennuspalveluissa.

Suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta analyysivaiheessa.

10. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusprojekti kestää 28.2.2022 asti. Kun projektin päättymisestä on kulunut yksi vuosi, lomakevastaukset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina. Tunnistetiedot hävitetään.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan poiketa tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin:

– Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.
– Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.
– Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.