Lyhytnäköisyys päätöksenteossa

Pitkän tähtäimen päätöksenteon edellytyksenä on, että pystymme hahmottamaan omia tulevaisuuden intressejä sekä lisäksi tulevien sukupolvien näkökulmia. Joissain tilanteissa meidän on kyettävä tekemään uhrauksia näiden sukupolvien hyvinvoinnin takia. Poliittisessa päätöksenteossa tulisi lähtökohtaisesti pyrkiä ratkaisuihin, jotka kestävät aikaa mahdollisimman hyvin. Perustuslait määrittävät poliittisten instituutioiden rakenteet ja valtasuhteet vuosikymmeniksi eteenpäin. Myös esimerkiksi julkisia budjetteja ja velanottoa sekä energia- ja ilmastopolitiikkaa tai ydinjätteiden loppusijoittamista koskevat päätökset vaativat kauaskantoisuudessaan erityistä harkintaa. Niiden asianosaisia ovat myös kaukana tulevaisuudessa elävät ihmiset.

Tarkastelmme PALOssa päätöksenteon lyhytnäköisyyden ongelmaa useista eri näkökulmista. Tutkimme esimerkiksi päätöksenteon lyhytjänteisyyden eettisiä ongelmia sekä lyhytjänteisyyden syitä yksilö- ja ryhmätasolla.Tarkastelemme myös sitä, miten erilaiset päätöksentekoinstituutiot ja -käytännöt ja kansalaisosallistumisen muodot vaikuttavat päätöksenteon aikajänteeseen sekä kartoitamme päättäjien ja kansalaisten poliittisia aikakäsityksiä. Teemme myös suosituksia siitä, miten lyhytjänteisyyttä voitaisiin lievittää päätöksenteon instituutioita ja käytäntöjä kehittämällä.