Deliberatiivinen eli puntaroiva kansalaiskeskustelu

Ratkaisuksi lyhytjänteisyyden ongelmaan kehitämme deliberatiivisia, eli puntaroivan keskustelun ja päätöksenteon käytäntöjä.

Tutkimukset deliberatiivisista kansalaisfoorumeista vahvistavat sen, että poliittinen keskustelu erilaisia näkökulmia edustavien yksilöiden välillä laajentaa ihmisten poliittista ymmärrystä. Myös sosiaalipsykologiset tutkimukset osoittavat, että perustelun vaatimus ja palautteen mahdollisuus ovat tehokkaita tapoja oikoa yksilöiden järkeilyn vinoutumia. Demokraattisen puntaroinnin periaatteet toteutuvat joissakin edustuksellisen demokratian instituutioissa, esimerkiksi eduskunnan valiokunnissa tai lainvalmistelussa käytettävissä komiteoissa. Puntaroivan keskustelun hyödyt ovat yleensä kuitenkin suurempia silloin, kun keskustelijoina ovat kansalaiset, jotka eivät edusta jotain tiettyä ryhmittymää, esimerkiksi äänestäjäkuntaa tai eturyhmää.

Puntaroivan kansalaiskeskustelun hyödyntäminen on mahdollisesti demokraattisesti oikeutettu tapa lisätä päätöksenteon pitkäjänteisyyttä. PALOssa tutkitaan, voiko puntaroiva kansalaiskeskustelu voi edesauttaa tulevien sukupolvien intressien huomioonottamista ja miten puntarointi voidaan sovittaa demokratian olemassaoleviin käytäntöihin.