Kansalaiskeskustelu Satakunnan tulevaisuudesta – Tietosuojaseloste

<< Palaa kansalaiskeskustelun pääsivulle

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietoja käsitellään Participation in Long-Term Decision-Making (PALO) -hankkeen tutkimuksessa liittyen Satakunnan kansalaiskeskusteluun ja osallistumiseen pitkäjänteisessä päätöksenteossa.

Tietosuojaseloste koskee sinua, mikäli olet saanut postissa kyselylomakkeen ja kutsun osallistua tutkimukseen tai kansalaiskeskusteluun. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.

1. Yhteystiedot

Tutkimusrekisterin nimi: Satakunta 2050 (PALO-projekti)

Tutkimuksen rekisterinpitäjä: Turun yliopisto, FI-20014 Turku

Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa: Projektitutkija Mikko Leino, molein(a)utu.fi. Osoite: Valtio-oppi, 20014 Turun yliopisto.

Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja: Professori Maija Setälä, maiset(a)utu.fi. Osoite: Valtio-oppi, 20014 Turun yliopisto.

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot: dpo(a)utu.fi

2. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Participation in Long-Term Decision-Making (PALO) -tutkimushanketta koordinoi Turun yliopisto, joka vastaa kyseessä olevan tutkimusrekisterin pitämisestä. Muut tutkimuskonsortion jäsenet ovat Tampereen yliopisto, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus.

3. Tutkimuksen suorittajat

Tutkimusta varten kerättyjä tietoja on oikeus käsitellä PALO-projektin tutkijoilla ja työntekijöillä. Luettelo projektin henkilöstöstä on saatavilla osoitteessa: https://paloresearch.fi/ota-yhteytta/

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Digi- ja väestötietovirastosta (ent. Väestörekisterikeskus) saatuja ja vastaajan itsensä antamia henkilötietoja käytetään yhteydenottoon Satakunnan kansalaiskeskusteluun ja sitä koskevaan tutkimustyöhön liittyen. Lisäksi tietoja käytetään PALO-projektin tutkimuksessa, joka käsittelee kansalaisosallistumista pitkäjänteisessä päätöksenteossa.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j.

6. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkimusaineiston sisältämiä henkilötietoja ovat vastaajan nimi, kotiosoite ja sähköpostiosoite/puhelinnumero. Tutkimuksessa kerättäviä arkaluontoisia henkilötietoja ovat vastaajan poliittiset mielipiteet.

7. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Vastaajan nimi ja kotiosoite on saatu Digi- ja väestötietovirastosta. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään.

8. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja, joiden perusteella vastaaja voi olla tunnistettavissa, käsittelevät ainoastaan PALO-projektin tutkijat, eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille.

Sähköinen lomakekysely on toteutettu Qualtrics-yhtiön kyselytyökalulla. Qualtrics ei osallistu tietojen analysointiin eikä luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman erillistä pyyntöä.

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalinen aineisto (paperiset kyselylomakkeet) säilytetään Turun yliopiston tiloissa erillisessä lukittavassa tilassa, johon on rajattu pääsy.

Tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta analyysivaiheessa.

10. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusprojekti kestää vuoden 2021 loppuun. Kun projektin päättymisestä on kulunut yksi vuosi, lomakevastaukset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina. Tunnistetiedot hävitetään.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan poiketa tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin:

– Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.
– Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.
– Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

<< Palaa kansalaiskeskustelun pääsivulle