Ratkaisuja tieteestä | PALO:n ratkaisut

AJANKOHTAISTA | 14. HELMIKUUTA 2019

PALO on mukana Strategisen tutkimuksen Ratkaisuja tieteestä -tapahtumassa 14.2.2019 Finlandia-talossa. Tilaisuuden ohjelma ja tallenteet löytyvät täältä.

Tilaisuudessa esitellään hankkeiden tarjoamia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten kansalaisten osallistumattomuuteen ja ilmastonmuutokseen, ratkaisukorttien muodossa. Ratkaisukortit, joissa PALO on mukana, löytyvät alta. Kaikki Strategisen tutkimuksen kortit löytyvät  täältä.

 

PALO:n tavoitteena on kehittää demokraattisten järjestelmien kykyä tehdä tulevat sukupolvet paremmin huomioivia päätöksiä.  Korteissa esittämämme ratkaisut perustuvat pitkäjänteisyyttä tukevien uusien institutionaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja erityisesti:

1. Kansalaisten ja päättäjien aikajänteen pidentämiseen deliberatiivisen eli puntaroivan kansalaiskeskustelun avulla. Puntaroivaa kansalaiskeskustelua voidaan toteuttaa esimerkiksi kansalaisraatien ja -kokousten avulla.

2. Uusien kansalaisosallistumisen tapojen monipuolistamistamiseen ja kytkemiseen osaksi edustuksellisia ja hallinnollisia päätöksentekoprosesseja. Tällaisia uusia suoran kansalaisosallistumisen muotoja ovat edellä mainittujen kansalaisraatien- ja kokousten lisäksi kansanäänestykset, kansalaisaloitteet, osallistuva budjetointi, yhteistyöelimet, kyselyt ja sähköiset osallistumissovellukset.


Lisätietoa puntaroivasta kansalaiskeskustelusta:

PALO Perspectives: Puntaroituja päätöksiä – mitä on puntaroiva kansalaiskeskustelu? (video)
Puntaroiva keskustelu osaksi kansalaisosallistumista. Kaisa Herneen kirjoitus Sitran Tieto päätöksenteossa -blogissa 31.10.2018.
Kansalaisraadeista apua kansanäänestysten ongelmiin. Maija Setälän kirjoitus Turun Sanomissa 26.6.2018.
Kansalaiset valmistelevat perustuslakiuudistuksia Irlannissa. Maija Setälän kirjoitus Turun Sanomissa 31.5.2018.


Lisätietoa uusista osallistumismuodoista:

PALO Policy Brief 1/2019: Aktiivinen kansalaisosallistuminen voi parantaa päätöksenteon laatua.
Jäske, Maija (2018): Democratic Innovations in Finnish Local Politics: Essays on the Varieties, Causes and Consequences of Mechanisms for Direct Citizen Participation. Turun yliopiston julkaisuja, Väitöskirja.
Jäske, Maija (2018): Participatory innovations and maxi-publics: The influence of participation possibilities on perceived legitimacy at the local level in Finland. European Journal of Political Research.
Jäske, Maija & Rapeli, Lauri (2018): Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja vaikuttavuus. Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimuskatsauksia 5/2018.
Christensen, Henrik Serup; Jäske, Maija; Setälä, Maija & Laitinen, Elias (2017): The Finnish Citizens’ Initiative – Towards Inclusive Agenda-Setting? Scandinavian Political Studies 40:2, 411–433.
PALO Perspectives: Mitä ovat kansalaisosallistumisen uudet muodot? (video)

 

* * *

Ratkaisut liittyvät läheisesti hankkeessamme toteutettaviin kokeiluihin.

Kokeilemme keväällä 2019 kansalaisraadin käyttöä kuntaliitoskansanäänestyksen yhteydessä Mustasaaressa. Kansalaisraati arvioi kansanäänestysvaihtoehtojen vaikutuksia sekä laatii niistä julkilausuman, joka postitetaan kaikille kunnan äänioikeutetuille. Kokeilussa sovelletaan Yhdysvaltojen Oregonissa käytössä olevaa kansalaisaloitteiden arviointimenettelyä (Citizens’ Initiative Review eli CIR). Tutkimusten mukaan menettely on Oregonissa lisännyt äänestäjien tietotasoa ja pyrkimystä etsiä lisätietoa kansanäänestyksen aiheesta.

Lue lisää Mustasaaren kansalaisraadista.

Kokeilemme vuosina 2018-2019  vuorovaikutteisen kartta-alustan, Kaavapuntarin, käyttöä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja –varojen vaihemaakuntakaavan valmistelussa. Kaavapuntarissa kaikki kiinnostuneet – asukkaat, elinkeinonharjoittajat ja muiden tahojen edustajat – voivat merkitä kartalle alueita, joilla on heidän mielestään maakunnallista merkitystä luonnonsuojelun, luonnonvarojen käytön tai matkailun ja virkistyksen kannalta. Alusta mahdollistaa valmistelutyöhön osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta. Alustassa on kommentointiominaisuus, jonka ansiosta asiasta kiinnostuneet voivat käydä keskustelua myös kaavoittajien kanssa.

Lue lisää Kaavapuntarista.

Näiden kokeilujen lisäksi PALO:ssa kehitetään keskustelevaa taloudellista arvottamista maisema-arvokaupassa. Suunnitteilla on myös puntaroivan kansalaiskokouksen kokeilu mahdollisesti maakuntavaalien yhteydessä. Puntaroivassa kansalaiskeskustelussa satunnaisesti valitut kansalaiset keskustelevat ennakkoon määritellystä kysymyksestä fasilitoiduissa pienryhmissä, jolloin pystytään turvaamaan eri näkemysten esille tuominen keskustelussa. Kansalaiskokouksen tuotokset pyritään kytkemään päätöksentekoon, ja niistä tiedotetaan laajasti myös kansalaisille.

 

Lisätietoa kokeiluista:

Demokratiakokeilut pitkäjänteisemmän päätöksenteon tukena. Maija Jäsken kirjoitus Turun yliopiston blogissa 7.9.2018.
Kehittyykö demokratia kokeillen? Arviointi demokratiakokeilijoiden apuna. Maija Jäsken kirjoitus yhdessä Maija Faehnlen ja Julia Jousilahden kanssa Kokeileva Suomi -blogissa  1.6.2018.
Maankäytön suunnittelu on tulevaisuuden puntarointia. Turun Sanomat 7.4.2018.  Juha Hiedanpään & Aleksis Klapin alio.
Kaavapuntari näyttää tietä kohti vuorovaikutteisempaa maankäytön suunnittelua. Varsinais-Suomen liiton blogi. Matti Salon kirjoitus 3.10.2018.