Hankkeen demokratiakokeilut esittelyssä

AJANKOHTAISTA | 10. KESÄKUUTA 2018

PALO on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelmaa, jonka kolmessa hankkeessa (PALO, BIBU ja CORE) on meneillään ja suunnitteilla erilaisia kokeiluja demokratian kehittämiseksi. Hankkeet esittelivät näitä valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hankkeen Arviointiaamukahvit -tilaisuudessa 7.6.2018 ja blogissa.

PALO:n tavoitteena on yleisellä tasolla kehittää demokraattisten järjestelmien kapasiteettia tehdä tulevat sukupolvet paremmin huomioivia päätöksiä. Tavoitteeseen pyritään muun muassa testaamalla uusia institutionaalisia ratkaisuja kansalaisosallistumisen ja pitkäjänteisyyden tukemiseksi. Kokeilut tähtäävät kansalaisten ja päättäjien aikaperspektiivien pidentämiseen deliberatiivisen kansalaiskeskustelun avulla. Lisäksi kokeiluilla pyritään kehittämään tapoja kytkeä deliberatiiviset osallistumismallit osaksi edustuksellisia ja hallinnollisia päätöksentekoprosesseja.

Ensimmäinen PALO:n kokeilu on deliberatiivinen kansalaiskokous, joka toteutetaan mahdollisesti maakuntavaalien yhteydessä. Siinä satunnaisesti valitut kansalaiset keskustelevat ennakkoon määritellystä kysymyksestä fasilitoiduissa pienryhmissä, jolloin pystytään turvaamaan eri näkemysten esille tuominen keskustelussa. Kansalaiskokouksen tuotokset pyritään kytkemään päätöksentekoon, ja niistä tiedotetaan laajasti myös kansalaisille.

Toinen kokeilu koskee satunnaisesti valitun kansalaisraadin käyttöä kunnallisen kansanäänestyksen yhteydessä pilottikunnassa vuonna 2019. Kansalaisraati arvioi kansanäänestysvaihtoehtojen vaikutuksia sekä laatii niistä kirjallisen kannanoton, joka jaetaan kaikille äänestäjille. Kokeilussa sovelletaan Yhdysvaltojen Oregonissa käytössä olevaa kansalaisaloitteiden arviointimenettelyä (Citizens’ Initiative Review eli CIR). Tutkimusten mukaan menettely on Oregonissa lisännyt äänestäjien tietotasoa ja pyrkimystä etsiä lisätietoa kansanäänestyksen aiheesta.

Lisäksi PALO-hankkeessa kehitetään verkostomaista yhteistyömallia vaihemaakuntakaavan laadintaprosessiin sekä keskustelevaa taloudellista arvottamista maisema-arvokaupassa.

Lue lisää demokratiakokeilusta ja niiden arvioinnista Kokeileva Suomi –blogista.


Teksti perustuu Maija Jäsken PALO:n demokratiakokeiluja koskevaan blogiosuuteen.