Kansalaisraadit tarjoavat luotettavaa ja tasapuolista tietoa kansanäänestysvaihtoehdoista

AJANKOHTAISTA | 20. MARRASKUUTA 2019

Kansanäänestykset johtavat usein julkisen keskustelun polarisoitumiseen sekä kiihkeään vastakkainasetteluun, jolloin äänestysvaihtoehtojen huolellinen ja rakentava puntarointi saattaa unohtua. Tällöin kannastaan epävarman äänestäjän on vaikeata saada puolueetonta ja luotettavaa tietoa aiheesta. Kansanäänestysten ongelmien ratkaisuun on Yhdysvalloissa kehitetty kansalaisraatimalli nimeltään Citizens’ Initiative Review (CIR). Tutkimuksissa on havaittu, että raati toimii kansalaisille monipuolisen tiedon lähteenä, ja sitä pidetään hyödyllisenä sekä luotettavana.

CIR-mallin mukaisessa raadissa satunnaisesti valittu, n. 20 osallistujan joukko hankkii tietoja aiheesta lukemalla virallisia dokumentteja sekä kuulemalla ja haastattelemalla asiantuntijoita ja politiikkoja, minkä jälkeen osallistujat arvioivat tietoja ja väitteitä äänestettävästä kysymyksestä sekä laativat julkilausuman. Siihen kootaan raadin mielestä kaikkein luotettavin ja olennaisin tieto äänestettävästä kysymyksestä sekä tärkeimmät perustelut ehdotuksen puolesta ja sitä vastaan. Tämän jälkeen julkilausuma lähetetään kaikkiin kotitalouksiin ennen kansanäänestystä

PALO-hankkeen tutkijat Turun yliopistosta ja Åbo Akademista järjestivät CIR-malliin pohjautuvan kansalaisraadin helmikuussa 2019 Mustasaaressa. Kyseessä oli ensimmäinen Yhdysvaltojen ulkopuolella järjestetty CIR-mallin mukainen kansalaisraati. Mustasaaren ja Vaasan välisestä kuntaliitoksesta on keskusteltu jo vuosikymmeniä ja lopulta Mustasaaren kunta päätti järjestää aiheesta kansanäänestyksen maaliskuussa 2019. Ennen kansanäänestystä toteutettavan raadin tavoitteena oli mahdollistaa eri kuntaliitoskantojen tasapuolinen puntarointi sekä välittää luotettavaa ja oleellista tietoa äänestäjille.

Kaksikieliseen Mustasaaren kansalaisraatiin osallistui 21 satunnaisotannan kautta valikoitua kuntalaista ja he kokoontuivat neljänä päivänä. Raadin ohjattu työskentely tapahtui ruotsiksi ja suomeksi siten, että jokainen osallistuja sai puhua omalla äidinkielellään. Paikalla olleet kaksikieliset moderaattorit tulkkasivat tarvittaessa. Raati työsti julkilausuman molempia kieliversioita samanaikaisesti ja niistä tehtiin sisällöltään identtiset.

Mustasaaressa tehdyissä kyselytutkimuksissa havaittiin, että suuri osa kunnan asukkaista oli tietoinen raadin toiminnasta ja enemmistö oli lukenut heille postitetun julkilausuman. Lisäksi enemmistö julkilausuman lukeneista piti sitä hyödyllisenä ja informatiivisena sekä siinä esitettyjä tietoja luotettavina. Kunnassa järjestetyn kyselykokeen tulokset tukivat päätelmää raadin hyödyllisyydestä. Koe osoitti, että julkilausuman lukeminen paransi kuntalaisten tietoja aiheesta sekä nosti luottamusta useita poliittisia toimijoita kohtaan. Lisäksi se auttoi muiden asemaan asettumisessa sekä kuntaliitoksesta eri tavalla ajattelevien huolten sekä arvojen huomioimisessa.