Satakunnan kansalaiskeskustelu antoi eväitä maakunnan kehittämiseen

AJANKOHTAISTA | 21. LOKAKUUTA 2020

PALO ja Satakuntaliitto järjestivät syyskuussa 2020 verkossa puntaroivan kansalaiskeskustelun Satakunnan tulevaisuudesta. Kokeilun tuloksia hyödynnetään maakunnan pitkän aikavälin kehittämisessä. Tutkimuksellisesti kokeilussa selvitettiin, voidaanko puntaroivan keskustelun avulla lisätä tulevien sukupolvien asemaan asettumista.

Satakuntaliitto valmistelee parhaillaan uutta maakuntasuunnitelmaa, joka on satakuntalaisten yhteinen näkemys maakunnan pitkän aikavälin toivotusta kehityssuunnasta. Maakuntasuunnitelman avulla eri toimijat voivat sitoutua ja osallistua maakunnan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen ja päämäärien saavuttamiseen. Vuoteen 2050 ulottuva maakuntasuunnitelma ja lyhyemmän tähtäimen maakuntaohjelma ovat osa Satakunta-strategiaa, joka on määrä hyväksyä maakuntavaltuustossa syksyllä 2021.

Maakunnan asukkaiden näkemysten selvittämiseksi PALOn tutkijat ja Satakuntaliitto järjestivät 19.–20.9.2020 kansalaiskeskustelun Satakunnan tulevaisuudesta. Kokeilu piti alun perin toteuttaa keväällä Porissa, mutta koronapandemian seurauksena se siirrettiin syksyyn ja verkossa toteutettavaksi.

Keskustelun 55 osallistujaa valikoituivat mukaan keväällä 2020 toteutetun laajan kyselytutkimuksen perusteella, johon saatiin lähes 1 100 vastausta. Kyselytutkimuksen osallistujat valittiin satunnaisesti ja siten jokaisella satakuntalaisella oli yhtäläinen mahdollisuus tulla kutsutuksi keskusteluun.

Kokeilu toteutettiin Zoom-alustalla kymmenessä pienryhmässä, joissa osallistujat pohtivat ohjatusti Satakunnan kehittämistavoitteita ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Keskustelujen tulokset tulevat osaksi Satakunta-strategian valmisteluaineistoa ja sitä kautta ne vaikuttavat siihen, miten Satakuntaa kehitetään tulevaisuudessa.

Tukimuksellisesti kokeilussa selvitetiin muun muassa sitä, voisiko puntaroiva keskustelu edesauttaa tulevien sukupolvien huomioonottamista päätöksenteossa. Aiempien tutkimusten mukaan puntarointi kasvattaa osallistujien tietoja päätöksenteon kohteena olevasta aiheesta sekä synnyttää ymmärrystä muista näkökannosta. Puntaroiva kansalaiskeskustelu saattaa myös lisätä kauaskatseisuutta ja auttaa tulevien sukupolvien asemaan asettumisessa. Tutkimustuloksia aiheesta saadaan myöhemmin kyselyaineistojen perusteella.

Lue lisää Satakunnan kansalaiskeskustelun toteutuksesta Turun yliopiston mediatiedotteesta ja kokeilun verkkosivulta.