Kansalaisten poliittinen aikakäsitys luultua kauaskatseisempi

Rapeli, Lauri; Bäck, Maria; Jäske, Maija & Koskimaa, Vesa (2021):  When do you want it? Determinants of future-oriented political thinking. Frontiers in Political Science.

Artikkeli käsittelee kansalaisten tulevaisuussuuntautunutta poliittista ajattelua, eli sitä, missä määrin demokraattisessa päätöksenteossa tulisi kansalaisten mielestä painottaa tulevaisuutta suhteessa nykyhetkeen. Tutkimus perustuu Suomessa kerättyyn laajaan tutkimusaineistoon (n=1 906), jonka avulla tarkastellaan kansalaisten demokraattisen päätöksenteon aikaulottuvuutta koskevia näkemyksiä ja niiden eroja.

Artikkelin kirjoittajien kehittämä poliittisen aikakäsityksen mittari sisältää 8 väittämää nykyhetken ja tulevaisuuden huomioonottamisesta päätöksenteossa. Se on ainutlaatuinen siitä syystä, että se on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa yritys mitata nimenomaisesti tulevaisuussuuntautunutta poliittista ajattelua. Yksilötason eroja selittävinä tekijöinä tutkijat käyttävät elämäntilannetta (lapset, työ- ja taloudellinen tilanne, terveys, ikä), henkilöön liittyviä tekijöitä (empatia, yleinen aikakäsitys) sekä kiinnittymistä politiikkaan (vahva poliittinen intressi ja poliittinen aktiivisuus, poliittinen luottamus, ideologinen suuntautuminen).

Tutkimuksen keskeinen löydös on, että yksilön yleinen aikakäsitys ja poliittinen aikakäsitys ovat yhteydessä toisiinsa. Toisin sanoen ihmiset, jotka ovat yleisesti elämässään tulevaisuussuuntautuneimpia, ovat sitä myös poliittiselta ajattelultaan. Taustatekijät kuitenkin erottelevat yleisen ja poliittisen aikakäsityksen osalta. Esimerkiksi nuorten ja yli 70-vuotiaiden tai vahvan poliittisen intressin omaavien kohdalla yksilön yleisen aikakäsityksen ja poliittisen aikakäsityksen suhde ei ole yhtä vahva. Yleisestä aikakäsityksestä ei voida näin ollen aina varmuudella päätellä yksilön poliittista aikakäsitystä.

Kaiken kaikkiaan tutkimus osoittaa, että kansalaiset eivät ole politiikassa yhtä lyhytnäköisiä kuin yleensä ajatellaan. Tuloksista myös ilmenee, että kansalaisten poliittista tulevaisuusajattelua koskevat asenteet ovat suurelta osin johdonmukaisia.

Osa kansalaisista on suuntautunut toisia enemmän tulevaisuuteen. Vastaajista naiset ja poliittisiin instituutioihin luottavat kansalaiset erottuvat muita kauaskatseisimpina. Vahvan poliittisen intressin omaavilla tulevaisuusajattelu on vähäisempää, mikä viittaa siihen, että päivänpoliittiset ja puoluepoliittiset tekijät vaikuttavat muita vahvemmin heidän ajatteluunsa. Tulevaisuuden huomioonottaminen on tutkimuksen mukaan yleisempää poliittista vasemmistoa kannattavien keskuudessa.

Lue tutkimus 🔓 (open access)