Uudet osallistumismuodot edistävät huomisen huomaavaa demokratiaa

Oksanen, Markku & Vogt Henri  (toim.) (2023): Huomisen huomaava demokratia. Vastapaino

Poliittinen päätöksenteko on usein lyhytnäköistä. Ihmisen psykologia näyttäisi kiinnittyvän lähiviikkoihin ja -vuosiin kauas tulevaisuuteen suuntautumisen sijaan. Poliitikot ja etujärjestöt saavuttavat suosiota lupaamalla kansalaisille etuja tässä ja nyt. Epävarmuus lisääntyy kauas katsottaessa, ja siksi on helppo edistää välittömiä pikemminkin kuin pitkäjänteisiä hyötyjä.

Huomisen huomaava demokratia pohtii laaja-alaisesti mahdollisuuksia ja keinoja aikajänteiden pidentämiseen poliittisessa päätöksenteossa. Teos keskittyy politiikan ja hallinnon mekanismien olemassa oleviin ja mahdollisiin aikajänteisiin sekä käsitteellisiin ja institutionaalisiin haasteisiin, joita pitkäjänteisyys tuo mukanaan demokraattisissa järjestelmissä. Teos pohtii esimerkiksi ihmisen rationaalisuuden ja tulevaisuuden epävarmuuden hallitsemisen ongelmia ja esittelee nykyisten instituutioiden tulevaisuustietoisuutta. Se myös arvioi demokraattisen osallistumisen vaikutusta pitkäjänteisyyteen ja pohtii tulevien sukupolvien sekä nykylasten ja -nuorten äänen kuulumista päätöksenteossa.

Teos osoittaa, kuinka Suomessa on jo kehitetty kansainvälisestikin merkittävässä määrin hallinnallisia keinoja huomisen huomaamisen vahvistamiseksi. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on toiminut mallina maailmalla, ja myös erilaisia osallistavia toimia on esimerkiksi kunnissa jo kokeiltu kattavasti. Perinteistä vaalidemokratiaa laajempi puntaroiva kansalaisosallistuminen näyttää pidentävän päätösten aikajänteitä. Tulevaisuusulottuvuus voisi kuitenkin vieläkin vahvemmin vaikuttaa päätöksenteossa, ja tietopohjaa vahvistavia keinoja tulevaisuuden hahmottamiseksi tulisi edelleen kehittää hallinnon eri tasoilla. Huomisen huomaaminen ei vielä ole yhteiskunnallinen arvo.

Teos tiivistää suomalaiselle yleisölle PALO-tutkimushankkeen tärkeimmät tulokset. Kirjoittajat ovat johtavia suomalaisia yhteiskuntatutkijoita ja filosofeja.

Lue lisää