EU:ssa tarvitaan lisää tulevaisuusajattelua

Vogt; Henri & Pukarinen, Aappo (2022): The European Union as a long-term political actor: an overview. Political Research Exchange.

Artikkeli käsittelee Euroopan unionin politiikan ajallisia ulottuvuuksia. Tutkimus arvioi, millä tavoin ja missä määrin EU kykenee ottamaan huomioon pitkän aikavälin politiikkatavoitteita ja huomioimaan tulevien sukupolvien mahdollisia intressejä. Lisäksi kysytään, mistä tekijöistä aikaulottuvuus muodostuu, mitkä unionin instituutiot aikaulottuvuutta määrittelevät ja miten pitkäjänteistä ajattelua voitaisiin lisätä tässä monimutkaisessa teknokraattisessa järjestelmässä. EU-asiantuntijoiden haastatteluihin perustuen kysymyksiä lähestytään integraation perusideoiden, politiikkapäätösten ja institutionaalisen rakenteen näkökulmista.

Artikkeli osoittaa, että kuva EU:n pitkäjänteisyydestä vaihtelee sen mukaan, kiinnitetäänkö huomiota yksittäisiin päätöksiin vai unionin yleiseen tai institutionaaliseen luonteeseen. Unionin perustavat periaatteet, institutionaalinen monimuotoisuus, vahvat hyvän hallinnon perinteet ja sekä viime aikoina ympäristö- ja ennakointipolitiikan vahvistuminen luovat erityistä pitkäjänteisyyttä järjestelmään; jäsenvaltioiden tasolla poliittis-hallinnolliset resurssit eivät välttämättä riitä vastaavaan kaukonäköisyyteen. Systemaattista tulevaisuusajattelua hallinnollisten mekanismien kautta, esimerkiksi vaikutusten arviointia hyödyntäen, tarvittaisiin kuitenkin myös EU-kehikossa vielä lisää.

Lue tutkimus 🔓 (open access)