Tulevaisuusvaliokunta edistänyt pitkäjänteisyyttä päätöksenteossa

Koskimaa, Vesa & Raunio, Tapio (2020): Encouraging a longer time horizon: the Committee for the Future in the Finnish Eduskunta. The Journal of Legislative Studies 26:1

Tutkimus käsittelee kansalaisvälisestikin ainutlaatuista instituutiota, eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa. Artikkeli erittelee eduskunnan asiakirja-aineiston ja eliittihaastattelujen avulla valiokunnan roolia sen tehtävien ja työtapojen näkökulmasta sekä selventää kysymystä tulevaisuusvaliokunnan roolin institutionalisoitumisesta. Tutkimus myös arvioi valiokunnan vaikutusta Suomen pitkäjänteiseen politiikkaan ja tuo esiin suosituksia valiokunnan kehittämiseksi.

Tulokset osoittavat, että valiokunnan asema on institutionalisoinut eduskunnassa. Sen vaikutus suomalaiseen politiikkaan välittyy kuitenkin lähinnä epäsuorasti esimerkiksi, kun raportteja käytetään hyväksi ministeriöiden valmistelutyössä tai kun joku valiokunnassa toiminut nousee keskeiseen vaikuttamisasemaan. Vaikutukset jäävät kuitenkin usein sattumanvaraisiksi. Valiokunnan roolia olisi mahdollista vahvistaa laajemman julkisuuden kautta tai lainsäädäntötyössä esimerkiksi pyytämällä siltä tulevaisuusarvioita lakihankkeista.

Lue tutkimus 🔒
Lue lisää tuloksia blogista (suomeksi)