Kansalaisraati tarjosi luotettavaa ja tasapuolista tietoa kansanäänestysvaihtoehdoista

Setälä, Maija; Christensen, Henrik Serup; Leino, Mikko; Strandberg, Kim; Bäck, Maria; Jäske, Maija (2020): Deliberative mini-publics facilitating voter knowledge and judgement: Experience from a Finnish local referendum. Representation.

Artikkeli käsittelee Mustasaaren kansalaisraatia, jossa sovellettiin Yhdysvaltojen Oregonissa kehitettyä kansalaisaloitteiden arviointimenettelyä (Citizens’ Initiative Review eli CIR). Kansalaisraati arvioi kuntaliitoksen kansanäänestyskysymystä ja laati siitä puntaroituun tietoon perustuvan julkilausuman, joka postitettiin kaikille kunnan äänioikeutetuille ennen kansanäänestystä. Mustasaaren kansalaisraati oli ensimmäinen Euroopassa toteutettu CIR-tyyppinen kansalaisraati, ja CIRiä kokeiltiin ensimmäistä kertaa muun kuin kansalaisaloitteeseen perustuvan kansanäänestyksen yhteydessä.

Artikkeli keskittyy erityisesti kansalaisraadin deliberaation eli puntaroinnin laatuun, äänestäjäkunnan käsityksiin raadista ja sen julkilausumasta sekä julkilausuman vaikutuksiin äänestäjäkunnassa. Kyselytutkimusaineistoihin perustuvat tulokset osoittavat, että ensiksikin kuntaliitoskysymyksen polarisoivasta luonteesta huolimatta raadin jäsenet olivat tyytyväisiä puntaroivaan prosessiin ja pitivät sitä puolueettomana. Toiseksi suurin osa kunnan äänioikeutetuista asukkaista oli tietoinen kansalaisraadin julkilausumasta ja piti sitä hyödyllisenä ja luotettavana tiedonlähteenä.  Kolmanneksi julkilausuman lukeminen lisäsi äänestäjäkunnan luottamusta raatia kohtaan, lisäsi heidän tietotasoaan kuntaliitoskysymyksestä, vahvisti heidän tunnettaan kyvystä tehdä harkittu äänestyspäätös sekä auttoi heitä pohtimaan kuntaliitoskysymystä eri näkökulmista.

Tulosten mukaan puntaroivalla kansalaiskeskustelulla on potentiaalia auttaa äänestäjiä tekemään informoituja valintoja kansanäänestyksissä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmää voidaan soveltaa myös muissa kuin kansalaisaloitteisiin perustuvissa kansanäänestyksissä sekä mahdollisesti myös parantamaan kansalaisten poliittisen harkinnan ja tiedonhankinnan edellytyksiä yleisemminkin poliittisissa kysymyksissä.

Lue tutkimus 🔓 (open access)
Lue lisää Mustasaaren kansalaisraadista