Kansalaisraati toimi luotettuna tiedonlähteenä polarisoituneessa kansanäänestyksessä

Setälä, Maija; Christensen, Henrik Serup; Leino, Mikko & Strandberg, Kim (2021): Beyond polarization and selective trust – a Citizens’ Jury as a trusted source of information. Politics.

Mustasaaren kunnan liittymisestä Vaasan kaupunkiin järjestettiin neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys keväällä 2019. Ennen kansanäänestystä Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat järjestivät kansalaisraadin, jossa tavalliset kuntalaiset kuulivat eri tahoja, puntaroivat saamaansa tietoa ja laativat julkilausuman kuntaliitoksen keskeisimmistä tosiasioista ja perusteluista. Julkilausuma postitettiin kaikille äänioikeutetuille ennen kansanäänestystä. Tutkimusartikkeli käsittelee äänestäjäkunnan luottamusta kansalaisraatiin ja muihin kuntaliitoskysymyksen tiedonlähteisiin.

Kyselytutkimuskokeeseen perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että mustasaarelaisten luottamus eri toimijoihin oli jakautunut vahvasti kuntaliitoskannan mukaan. Valikoiva luottamus näkyi siinä, että kuntaliitoksen kannattajat luottivat enemmän kuntaliitosta ajaviin poliitikkoihin, paikalliseen mediaan ja asiantuntijoihin, kun taas kuntaliitokseen kielteisesti suhtautuneet luottivat eniten liitosta vastustaviin poliitikkoihin ja viranhaltijoihin. Tulokset viittaavat siihen, että kuntalaiset luottivat enemmän tietoon niiltä toimijoilta, joiden he katsoivat olevan itsensä kanssa samalla kannalla kuntaliitosasiassa.

Tutkimuksen mukaan kansalaisraati oli tiedonlähteistä ainoa, jonka tarjoaman tiedon luotettavuus ei riippunut siitä, mitä mieltä ihmiset itse olivat kuntaliitoksesta. Kansalaisraatiin luottivat niin liitoksen vastustajat kuin puolustajat suunnilleen yhtä paljon.

Kansalaisraadin tarjoamaa tietoa pidettiin yleisesti ottaen hyvin luotettavana. Tutkimuksessa myös selvisi, että raadin julkilausuman lukeneet kuntalaiset alkoivat luottaa sen luettuaan enemmän kaikkiin tiedonlähteisiin –  myös niihin, joiden nähtiin edustavan itselle vastakkaista kuntaliitoskantaa.

Tutkimus osoittaa, että puntaroiva kansalaisraati voi tarjota äänestäjille harkittua ja luotettavaa tietoa kansanäänestyskysymyksessä. Tulokset viittaavat myös siihen, että päätöksentekoon kytkettynä kansalaisraati voi lisätä kansalaisten luottamusta eri toimijoihin yleisemminkin polarisoivissa asiakysymyksissä, joihin liittyy mielipiteiden kärjistymistä ja jakautumista.

Lue tutkimus 🔓 (open access)
Lue lisää Mustasaaren kansalaisraadista