Hankkeen ensimmäiset tulokset esillä joulukuun seminaarissa

AJANKOHTAISTA | 21. JOULUKUUTA 2018

Hankkeen tutkimusseminaari kokosi yhteen PALOn ja sen kumppanihankkeiden tutkijat sekä sidosryhmien edustajat vuoden päätöstilaisuuteen 5.12.2018 Ruissalon Villa Marjaniemeen. Päivän aikana kuultiin neljän eri työpaketin kuulumisia ja alustavia havaintoja tutkimustuloksista. Tutkijapuheenvuorojen kommentaattoreiksi oli kutsuttu Hannu Nurmi PALOn tieteellisestä asiantuntijaryhmästä, Hanna Wass ja Mikko Rask BIBU-hankkeesta sekä Heli Saarikoski CORE-hankkeesta.

Kaisa Herne, Esa Palosaari ja Simo Kyllönen kertoivat seminaarin aluksi Pitkäjänteisen päätöksenteon perusta -työpaketin (WP1) ajankohtaisista vaiheista. Työpaketissa suunnitteilla on kaksi kokeellista tutkimusta: yksi kansalaiskeskustelujen ja luonnonvarojen kestävän käytön yhteydestä ja toinen tunteiden ja normien roolista ilmastonmuutoksen hillintään liittyvässä päätöksenteossa. Työpaketti järjesti syyskuussa seminaarin ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta ja demokratiasta, ja esityksissä kuultiin seminaarin teoreettista antia koskevista tuloksista.

Henrik Serup Christensen, Maija Setälä ja Staffan Himmelroos esittelivät Kansalaisten aktivoiminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa -työpakettin (WP3) suunnitelmia. Työpaketissa valmistellaan parhaillaan Mustasaaressa toteutettavaa kokeilua, jossa kansalaisraati arvioi Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitosta koskevaa kansanäänestyskysymystä. Kansalaisraadin toimintamalli perustuu Yhdysvalloissa kehitettyyn kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmään, ja sitä kokeillaan nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. Raadin jäsenten rekrytointi toteutetaan tammikuussa, ja raati helmikuun kahtena viikonloppuna Mustasaaressa. Raadin lisäksi suunnitteilla on kansalaiskeskustelun kokeileminen mahdollisesti maakuntavaalien yhteydessä Satakunnassa.

Pitkäjänteisen päätöksenteon ongelmat -työpaketin (WP2) tutkijat Vesa Koskimaa ja Juha Ylisalo esittelivät seminaarissa alustavia tutkimushavaintojaan. Työpaketissa tutkitaan muun muassa suomalaisen yhteiskunnan toimijoiden päätöksenteon aikajännettä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä päätöksenteon käytäntöjen ongelmia ja ratkaisumalleja. Kuntiin liittyen käynnissä on puolueiden määrän ja valtuuston kokoonpanon vaikutusta kunnan budjettiin selvittävä tutkimus, jonka aineistonkeruu valmistuu parhaillaan. Valtakunnan tasolla on jo toteutettu tutkimushaastatteluja ja laaja asennekartoitus päätöksenteon eliitille kestävästä politiikasta, ja tarkempia tuloksia näistä saadaan myöhemmin.

Pitkäjänteisen ympäristönhallinnan keinot -työpaketin (WP4) tutkijat Harri Hänninen ja Matti Salo päättivät seminaarin kertomalla kokeiluista maankäytön suunnittelussa. Touko-kesäkuussa järjestettiin Varsinais-Suomen liiton kanssa kahdeksan luonnonvarafoorumia kansalaismielipiteen kartoittamiseksi ja keskustelun luomiseksi tulevasta vaihemaakuntakaavasta. Samaan kaavaprosessiin liittyen aloitettiin syksyllä verkossa toimivan, vuorovaikutteisen kartta-alustan Kaavapuntarin pilotointi. Seuraavaksi tavoitteena on tutkia keskustelun vaikutuksia osallistujien mielipiteisiin ja perusteluihin ja tunnistaa mahdolliset konfliktiaiheet ja -alueet.

Kiitämme kaikkia PALOn parissa työskennelleitä kuluneesta vuodesta!

 

Kuvassa professori Kaisa Herne

Kaisa Herne kertoi suunnittelilla olevista kokeista

 

Yleisö kuuntelee Henrik Serup Christensenin esitystä

Henrik Serup Christensen kertoi Mustasaaressa helmikuussa järjestettävästä kansalaisraadista.