Ennakointi ja tulevat sukupolvet vahvemmin osaksi lainvalmistelua

AJANKOHTAISTA | 20. JOULUKUUTA 2022

Miten tulevat sukupolvet ja ennakointi voidaan huomioida nykyistä paremmin suomalaisessa lainvalmistelussa? Kysymykseen vastasi Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen Foresight and Future Generations in Law-Making (FORGE) -tutkimushanke, joka oli jatkoa jo aikaisemmin päättyneelle PALO-hankkeelle (Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa).

Marraskuussa 2022 päättyneen FORGE-hankkeen yksi keskeisimpiä löydöksiä oli se, että ennakointia ei toistaiseksi ole hyödynnetty systemaattisesti lainvalmistelussa niin Suomessa kuin muissa maissakaan. Viime vuosina kuitenkin esimerkiksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja Euroopan unioni (EU) ovat kehittäneet uusia toimintatapoja ja malleja ennakoinnin soveltamiseksi lainvalmistelussa. Ennakointi on olennainen osa tulevaisuuden huomioivaa lainvalmistelua, koska siinä kartoitetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja sekä tapoja varautua niihin.

Hanke selvitti myös tulevien sukupolvien oikeuksia ja edustamista. Maailmalla on useita esimerkkejä tulevien sukupolvien valtuutetuista, perustuslaeissa mainintoja tulevista sukupolvista ja ilmasto-oikeudenkäyntejä, joissa vedotaan tulevien sukupolvien oikeuksiin. Yhtä ilmasto-oikeudenkäyntiä lukuun ottamatta Suomessa ei vastaavia ole, ja viittaukset tuleviin sukupolviin ovat melko harvinaisia suomalaisessa oikeusjärjestelmässä.

Hankkeen loppuraportin mukaan Suomella on kuitenkin kaikki edellytykset olla kansainvälinen edelläkävijä ennakoinnin hyödyntämisessä lainvalmistelussa. Raportissa esitetäänkin useita konkreettisia ehdotuksia lainvalmistelun kehittämiseksi tulevaisuussuuntautuneemmaksi.

 

FORGE-hanke yhteydessä PALO-hankkeeseen ja tulevaisuusselontekoon

FORGE hyödynsi PALO-hankkeen tuloksia useilla eri tavoilla. Hanke esimerkiksi toteutti asiantuntijakyselyn, johon kerättiin mahdollisia vastaajia PALO:n verkostoista. Lisäksi hanke hyödynsi kirjallisuuskatsauksessa ja kyselyn vastausvaihtoehtojen valinnassa PALO:n tuloksia, joissa muun muassa käsiteltiin poliittisten instituutioiden ongelmakohtia. Molempien hankkeiden johtajana toimi Turun yliopiston professori Maija Setälä.

FORGE-hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportti toimi myös taustaselvityksenä valtioneuvoston tulevaisuusselonteon toiselle osalle.

 

Lue lisää FORGE-hankkeesta:

Turun yliopiston tiedote: Uudessa hankkeessa edistetään ennakointikäytäntöjä ja tulevien sukupolvien asemaa  (16.3.2022)
Raportti: Ennakointi ja tulevat sukupolvet lainvalmistelun prosesseissa, instituutioissa ja käytännöissä (22.11.2022)
Policy Brief: Strengthening foresight and the role of future generations in Finnish lawmaking (22.11.2022)
Tiedote: Raportti: Ennakointi vahvemmin osaksi lainvalmistelua (22.11.2022)