Mustasaaren kansalaisraati

FI | SV


Mikä kansanäänestysvaihtoehtoja arvioiva kansalaisraati on ja miksi sitä tarvitaan?

Kansanäänestyksissä kansalaiset voivat kokea, että äänestyskysymyksistä on vaikea saada luotettavaa tai puolueetonta tietoa. Tutkimuksissa on havaittu, että kansanäänestysvaihtoehtoja arvioiva kansalaisraati tarjoaa mahdollisen ratkaisun tietoympäristön haasteisiin kansanäänestyksissä.

Kansalaisraadissa tavalliset kansalaiset keskustelevat kansanäänestyksen kohteena olevasta kysymyksestä. Kansalaiset kutsutaan keskusteluun satunnaisesti. Raati kuulee asiantuntijoita sekä eri näkökantojen puolestapuhujia, ja osallistujille jaetaan keskustelujen pohjaksi myös erilaista materiaalia. Kansalaisraati laatii julkilausuman, joka sisältää asiakysymyksen keskeiset tosiasiat sekä tärkeimmät perustelut puolesta ja sitä vastaan. Kansalaisraadin loppulausuma jaetaan kaikille äänioikeutetuille ennen kansanäänestystä. Siten äänestäjät voivat hyödyntää raadin pohdintoja oman äänestyspäätöksensä tukena.

Joissakin paikoissa tällaiset kansalaisraadit ovat osa demokraattista päätöksentekoprosessia. Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa on jo vuodesta 2010 ollut käytössä kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmä, jossa kansalaisraadit arvioivat kansalaisaloitteita ennen kansanäänestyksiä. Oregonin käytäntöä koskevat tutkimukset osoittavat, että äänestäjät luottavat kansalaisraateihin ja pitävät niiden tuottamaa tietoa hyödyllisenä. Ne antavat äänestäjille valmiuksia tietopohjan laajentamiseen sekä poliittisen kannan puntarointiin.

Lisätietoja kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmästä löytyy täältä.

Puntaroivista kansalaisraadeista kerrotaan lisää alla olevassa videossa.

 

 


Mikä Mustasaaren kansalaisraati on?

Mustasaaressa järjestetään kansalaisraati ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä kuntaliitoksesta Vaasan kanssa. Raadissa seurataan Yhdysvalloissa Oregonissa käytössä olevaa kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmää, ja sitä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

Kansalaisraadissa mielipiteiltään ja taustoiltaan erilaiset kuntalaiset keskustelevat ohjatusti mahdollisen kuntaliitoksen huonoista ja hyvistä puolista. Raati kuulee kuntaliitosta koskevia eri näkökantoja ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Raati laatii julkilausuman, joka sisältää kuntaliitoskysymyksen keskeiset tosiasiat sekä tärkeimmät perustelut kuntaliitoksen puolesta ja sitä vastaan. Julkilausuma lähetetään kaikille mustasaarelaisille äänioikeutetuille. Näin äänestäjät saavat luotettavaa tietoa, jota he voivat hyödyntää äänestyspäätöstä tehdessään.

 

Miten Mustasaaren kansalaisraadin osallistujat valitaan?

Mustasaaren kansalaisraatiin kutsutaan osallistujat Väestörekisterikeskuksen satunnaisotannalla, joten kaikilla Mustasaaren asukkailla on yhtä suuri todennäköisyys tulla kutsutuksi raatiin.

Raatiin ilmoittaudutaan täyttämällä kutsun mukana tullut kyselylomake ja palauttamalla se postitse kutsukirjeessä esitettyyn päivämäärään mennessä.

Kansalaisraati tulee koostumaan 24 äänioikeutetusta asukkaasta. Raadin kokoonpano tulee heijastamaan Mustasaaren väestöä pienoiskoossa kielen, asuinpaikan ja kuntaliitosta koskevan kannan perusteella. Koska raatiin kutsuttavien määrä (1400) on suurempi kuin raadin osallistujamäärä (24), kaikki vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet eivät välttämättä mahdu raatiin.

Huom! Postinkannon aikataulusyistä johtuen raatiin valituille ilmoitetaan asiasta 23. tammikuuta (ei 22. tammikuuta).

 

Mitä raadissa tapahtuu ja mikä sen tehtävä on?

Kansalaisraati kokoontuu kahtena viikonloppuna 9.-10. ja 16.-17. helmikuuta Mustasaaressa. Raatiin osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja tai -valmistautumista, mutta osallistujilta edellytetään läsnäoloa jokaisena raatipäivänä. Kansalaisraati toteutetaan kaksikielisesti ruotsiksi ja suomeksi. Osallistujat voivat käyttää haluamaansa kieltä.

Kansalaisraadissa kuntalaiset arvioivat ohjatusti kuntaliitokseen liittyviä väitteitä. Raadissa pyritään erilaisten väitteiden tasapuoliseen arvioimiseen sekä kunnioittavaan ja rakentavaan keskusteluun. Keskusteluosiot toteutetaan osin pienryhmissä. Raati kuulee asiantuntijoita sekä eri näkökantojen puolestapuhujia, ja osallistujille jaetaan keskustelujen pohjaksi myös erilaista materiaalia.

Raadin tehtävänä on laatia julkilausuma, joka jaetaan postitse kaikille kunnan äänioikeutetuille ennen kansanäänestystä. Yhden sivun pituinen julkilausuma sisältää kuntaliitoskysymyksen keskeiset tosiasiat sekä osallistujien tärkeimpinä ja luotettavimpina pitämät perustelut kuntaliitoksen puolesta ja sitä vastaan.

Keskeistä on, että raati ei ota kantaa siihen, miten kansanäänestyskysymyksessä tuli äänestää. Raadin ainoa tavoite on tuottaa julkilausuman muodossa toisille äänestäjille laadukasta ja puntaroitua tietoa äänestyskysymyksestä.

 

Kuka raadin järjestää?

Mustasaaren kansalaisraati on Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden itsenäisesti toteuttama kokeilu, joka on osa Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making – PALO) -tutkimushanketta. Kansalaisraati toteutetaan tutkimushankkeen julkisella rahoituksella, jonka on myöntänyt Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumero 312671). Mustasaaren kunta tai Vaasan kaupunki eivät osallistu raadin toteutukseen.

 

Lisätiedot:

Q&A kutsukirjeen saaneille (päivitetty 22.1.2019)

Projektitutkija Mikko Leino, molein(at)utu.fi.

 

Lisää aiheesta:

Kansalaisraati pohtimaan kansanäänestyskysymystä Mustasaaressa (Paloresearch.fi – Ajankohtaista 4.1.2019)
Korsholmarna ska få argument för och emot fusion hem på posten – oklart om det kan tina upp klimatet (Svenska Yle 17.1.2019).
Toisena Euroopassa: Mustasaarelaiset ovat saaneet kutsun kansanäänestyksen vaihtoehtoja arvioivaan kansalaisraatiin (Pohjalainen 10.1.2019)
Mustasaaressa kootaan kansalaisraati punnitsemaan Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosta (Yle 4.1.2019).
Forskare välkomnar rådgivande folkomröstning: ”Tvingar politiker att reagera på resultatet (Vasabladet 27.12.2018)
Kansalaisraadeista apua kansanäänestysten ongelmiin (Turun Sanomat 26.6.2018)
Kansalaisraadit voivat olla ratkaisu kansanäänestysten ongelmiin. (Turun yliopisto – Ajankohtaista 2.7.2018)
PALO Perspectives: Puntaroituja päätöksiä – mitä on puntaroiva kansalaiskeskustelu? (video)
PALO Perspectives: How can direct democracy be made more deliberative? (video)
PALO Perspectives: Mitä ovat kansalaisosallistumisen uudet muodot? (video)